поліетиленгліколь

Синтез та властивості фосфоровмісних псевдополіамінокислот поліестерного типу на основі n-похідних глутамінової кислоти

Поліфосфоестери (ПФЕ) – це клас полімерів, що володіють високою хімічною функціональністю та здатністю до біологічного розкладання. Синтезовані нові поліфосфоестери на основі глутамінової кислоти за реакцією Стегліха. Розробленийсинтетичнийпідхіддозволяєконтролювати склад і структуру ПФЕ, а отже, їхфізичні та колоїдні властивості. Дослідження солюбілізації та цитотоксичностіinvitro довели потенціал застосування ПФЕ для доставки лікарських препаратів.

СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕГІЛЬОВАНИХ ЕНРОФЛОКСАЦИНІВ

Актуальною проблемою в медицині є феномен антибіотикорезистентності, тому доцільними є розробка і впроводження нових антибіотиків або покращення транспорту вже відомих антибіотиків у клітину. Пегілювання є однією з найбільш успішних шляхів покращення доставки в клітину терапевтичних молекул, таких як білки, олігонуклеотиди та інші біомолекули.Таким чином, перспективним є введення фрагментів поліетиленгліколюу структуру антибактеріальних препаратів зі збереженням їх біологічної активності.

Сурфактанти на основі піромелітової кислоти

Взаємодією піромелітового діангідриду з поліетиленгліколями з різною довжиною
етиленоксидного ланцюга в присутності піридину як каталізатора одержано нові
поверхнево-активні естери піромелітової кислоти. Синтезовані сполуки охарак-
теризовані ІЧ та 1H ПМР спектроскопією, елементним аналізом та аналізом на вміст
функційних груп. Обчислено значення гідрофільно-ліпофільного балансу одержаних
речовин та визначено критичні концентрації міцелоутворення. Зміна довжини
поліетиленгліколевих фрагментів та співвідношення вихідних реагентів на стадії

Синтез та солюбілізуючі властивості амфіфільних олігоестерів піромелітової кислоти

Розроблена методика та вперше синтезовано новий клас амфіфільних поверхнево-активних естерів піромелітової кислоти в яких роль гідрофільних фрагментів виконують залишки поліетиленгліколів або монометильованих поліетиленгліколів, а ліпофільних – залишки первинних спиртів або холестеролу. Структуру синтезованих естерів підтверджено методами ІЧ та ПМР спектроскопії. При концентраціях більших за ККМ естери здатні солюбілізувати нерозчинні у воді речовини (в тому числі такий ефективний протираковий препарат, як куркумін).