прогнозування

MODELING AND FORECASTING OF THE STATE OF THE ENVIRONMENT IN THE WASTE MANAGEMENT AND MANAGEMENT SYSTEM CONSUMPTION OF KREMENCHUK URBAN TERRITORIAL COMMUNITY IN WARTIM

We consider waste management and management as an area of ​​ecological safety. As a result of the study, the ecological aspects of this branch of activity were analyzed on the example of the operation of the operating MSW landfill in the city of Kremenchuk. The prospective direction of the field of waste management in the region, as well as the state of its financing, are taken into account. Such dangerous factors in the operation of the municipal landfill for the environment as: pollution of groundwater and open dumps of the landfill have been identified.

Інформаційна система прогнозування продажів будівельних матеріалів

Мета виконання роботи – аналіз особливостей проєктування та розроблення інформаційної системи. Об’єкт дослідження – процес системи прогнозування продажів будівельних матеріалів. Предмет дослідження – методи та  засоби процесу прогнозування продажів асортименту будівельних матеріалів.

Прогнозування показників сталого розвитку України

Запропоновано підходи та показники до оцінювання ефективності державного регулювання сталого розвитку. Досліджено показники сталого розвитку України відповідно до світових рейтингів. Здійснено прогнозування показників сталого розвитку на наступні три роки. Визначено вплив кожного окремого показника на сталий розвиток України. Наведено два сценарії сталого розвитку країни: оптимістичний (позитивні зрушення у намічених тенденціях, покращення ситуації), песимістичний (відсутність суттєвих змін у соціально-економічному житті держави, інерційне продовження існуючих тенденцій).

Exponential smoothing constant determination to minimize the forecast error

One of the fundamental issues in exponential smoothing is to determine the smoothing constants.  Researchers usually use the determination available in the statistical software.  However, the result may not able to minimize the forecast error.  For this study, the optimal values of smoothing constant are based on minimizing the forecast errors, mean absolute percentage error (MAPE) and root mean squared error (RMSE).  The double exponential smoothing method or Holt's method is chosen where two constant values must identify specifically the level and trend estimate, respectively.  The real d

Інформаційна технологія для прогнозування часових рядів методом синтезу прогнозної схеми

Розроблено інформаційну технологію прогнозування на підставі часових рядів. З'ясовано, що актуальною є розробка нових моделей і методів прогнозування для покращення якості прогнозу. В основу інформаційної технології покладено еволюційний метод синтезу прогнозної схеми на підставі базових прогнозних моделей. Обраний метод дає змогу вносити в розгляд будь-яку кількість прогнозних моделей, які можуть належати до різних класів. Для заданого часового ряду, шляхом знаходження розв'язку оптимізаційної задачі, обчислено вагові коефіцієнти, з якими моделі входять в результуючу прогнозну схему.

Архітектура інформаційної системи інтеграції та формування контенту про криптовалюти на основі аналізу діяльності бірж

Досліджені процеси аналізу, інтеграції та формування контенту з врахуванням криптовалютних потреб користувача. Використовуючи розроблену формальну модель та проведений критичний аналіз методів і технологій прогнозу курсу криптовалюти, побудовано загальну архітектуру системи опрацювання контенту з різних криптовалютних бірж. Досліджено методи, моделі та інструменти для удосконалення ефективнішої підтримки розроблення структурних елементів моделі системи підтримки прийняття рішень з керування контентом згідно з потребами користувача.

Макромоделювання як засіб короткотермінового прогнозування енергоспоживання об’єктів електроенергетичних систем

Розглянуто методи побудови моделей енергоспоживання та описано альтернативний метод прогнозування енергоспоживання визначених об’єктів з використанням дискретних макромоделей, який дає змогу оцінювати кількісні характеристики споживання електричної енергії у майбутньому, використовуючи відомі дані натурного експерименту. Описано особливості отримання експериментальних даних та процедуру побудови дискретних автономних макромоделей на їхній основі у вигляді “ чорної скриньки” у формі змінних стану.

Прогнозування деформацій споруд АЕС

При дослідженні динаміки осідання фундаментів споруд АЕС першорядне значення, крім регулярних вимірювань, набуває їх теоретичне прогнозування. Оскільки на величину осад впливає безліч різноманітних факторів, врахувати їх при математичному моделюванні практично неможливо. Навіть облік декількох факторів призводить до системи диференціальних рівнянь в приватних похідних, реалізація якої являє собою досить складну математичну задачу.

Застосування дискретних макромоделей для прогнозування енергоспоживання об'єктів електроенергетичних систем

Запропоновано метод прогнозування добового та річного споживання електроенергії визначених об'єктів з використанням дискретних макромоделей, який дозволяє оцінювати динаміку споживання електричної енергії у майбутньому на основі відомих попередніх даних. Описано процедуру побудови моделі на основі дискретних автономних макромоделей у вигляді "чорної скриньки" для прогнозування енергоспоживання з використанням еволюційного підходу для конкретних об'єктів.

Обумовини розвитку науки і техніки на порозі ХХІ століття

In this paper the possible directions of further development of science and technology are presented. The choice of these areas is subjective, and the demographics are taken into account, because people are simultaneously creators and consumers. Displaying advances in technology supported by science, without which these achievements would not have been. Attention is paid to the development of the economy, which in a general sense is identified with increasing prosperity.