Прогнозування показників сталого розвитку України

Authors: 

З. М. Бурик

Запропоновано підходи та показники до оцінювання ефективності державного регулювання сталого розвитку. Досліджено показники сталого розвитку України відповідно до світових рейтингів. Здійснено прогнозування показників сталого розвитку на наступні три роки. Визначено вплив кожного окремого показника на сталий розвиток України. Наведено два сценарії сталого розвитку країни: оптимістичний (позитивні зрушення у намічених тенденціях, покращення ситуації), песимістичний (відсутність суттєвих змін у соціально-економічному житті держави, інерційне продовження існуючих тенденцій).

 1. Бобровська О. Ю. Еволюція прогнозування розвитку соціально-економічних процесів: стан і напрямки удосконалення // Публічне адміністрування: теорія та практика. 2011. Вип. 2 (6). URL : http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11boysnu.pdf.
 2. Вакарчук Т. С. Державне регулювання та прогнозування розвитку національної економіки // Економічний Нобелівський вісник. 2014. № 1 (7). С. 66–75.
 3. Кореева Е. Б., Ростова Е. П. Методы социально-экономического прогнозирования. Самара : Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2011. 60 с.
 4. Лындина М. И., Орлов А. И. Методы прогнозирования для ракетно-космической промышленности // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 103 (09). URL : http://ej.kubagro.ru/2014/09/pdf/13.pdf.
 5. Фурсін О. О. Методологія дослідження соціально-орієнтованого управління в контексті економічного прогнозування // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2009. Вип. 38. С. 94–105.
 6. Волкова Н. В. Визначення ефективності державного управління освітою. URL : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Dutp/2009-1/doc_pdf/VolkovaNV.pdf.
 7. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) : учеб. пособ. М. : ОАО «НПО» Экономика, 2000. 302 с.
 8. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / кол. авт. ; наук. кер. В. В. Цвєтков. К. : Оріяни, 1998. C. 37.
 9. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : [навч. посіб.]. К. : КНЕУ, 2001. 170 с. ; Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. М. : Статистика, 1980. 143 с.
 10. Чайникова Л. Н. Изыскание метода прогнозирования уровня стратегической конкурентоспособности региона // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. Вернадского. 2009. № 12 (26). URL : http://vernadsky.tstu.ru/pdf/2009/12/rus_35_2009_12.pdf.
 11. Згуровський М. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку. URL : https://dt.ua/SCIENCE/ukrayina_u_globalnih_vimirah_stalogo_rozvitku.html.
 12. Офіційний сайт Світового банку. URL : http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=UKR#.
 13. Environmental Performance Index. URL : http://epi.yale.edu/downloads.
 14. URL : www.ukrstat.gov.ua.
 15. Офіційний сайт Державної казначейської служби. URL : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog.
 16. Transparency International Ukraine. URL : https://ti-ukraine.org/cpi.
 17. DOING BUSINESS. URL : http://russian.doingbusiness.org.
 18. BDO INTERNATIONAL BUSINESS COMPASS. URL : https://www.bdo-ibc.com/home/.