рентгеноструктурний аналіз

The mathematical fractional modeling of TiO_2 nanopowder synthesis by sol–gel method at low temperature

Titanium dioxide is a compound of oxygen and titanium with the formula TiO$_2$ present in nature and manufactured on an industrial scale.  It is used in several fields and applications such as cosmetics, paint, food, photocatalyst, electrodes in lithium batteries, dye solar cells (DSSC), biosensors, etc., given its importance and its various fields of application, there are several methods of synthesis of TiO$_2$ such as the sol–gel method widely used to obtain nanoparticles.  In our study, on the one hand we synthesized titanium dioxide nanopowders crystallized in the

Синтез, будова і використання змішанолігандних координаційних сполук купруму(ii) із заміщеними тіоамідами

Синтезовано нові координаційні сполуки купруму(II) із заміщеними тіоамідами загальної формули [Сu(HL6-9)2X2]2 та CuL26-9. Досліджено реакції послідовного нуклеофільного заміщення/елімінування SN1/E1 в октаедричному комплексі [Сu(NH3)4Cl2]∙H2O та каталітичного гідролізу комплексів [Сu(HL6-9)2X2]2.

Синтез, будова і властивості хелатів купруму(іі) з бензімідазол-2-n-арилкарботіоамідами

Комплексоутворенням ацетатів і хлоридів купруму(ІІ), а також свіжоосадженого Cu(OH)2 з бензімідазоліл-2-N-арилкарботіоамідами (HLI–IV) отримано координаційні сполуки загальної формули CuL . Монокристал комплексу [Cu(C16H14N3S)2]і-С3Н7ОН отримано повільним випаровуванням насиченого розчину хелату CuL в ізопропіловому спирті. Отримані сполуки досліджено методами елементного, рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектроскопією. Досліджена кристалічна структура монокристалу є сольватом комплексу купруму(ІІ) складу [Cu(C16H14N3S)2] та ізопропілового спирту в співвідношенні 1:1.

Синтез і кристалічна структура дихлороаквасаліциліденсемикарбазону кадмію(іі)

Синтезовано комплекс кадмію(II) з семикарбазоном саліцилового альдегіда (Н2L). За допомогою елементного аналізу та ІЧ-спектроскопії встановлено його склад – [Cd∙Н2L∙H2O∙Cl2]. Кристалічну структуру комплексу досліджено за допомогою методу РСА. Встановлено, що координаційним поліедром атома кадмію є деформований октаедр, в якому два цис-положення займають атоми оксисену молекули води і карбамідного фрагменту молекули H2L, решту положень займають атоми хлору.