Синтез, будова і властивості хелатів купруму(іі) з бензімідазол-2-n-арилкарботіоамідами

2018;
: pp. 176-181
1
Vinnytsia National Technical University
2
Vinnitsa Research and Experimental Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
3
Вінницький національний технічний університет
4
Vinnitsa Research and Experimental Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Комплексоутворенням ацетатів і хлоридів купруму(ІІ), а також свіжоосадженого Cu(OH)2 з бензімідазоліл-2-N-арилкарботіоамідами (HLI–IV) отримано координаційні сполуки загальної формули CuL . Монокристал комплексу [Cu(C16H14N3S)2]і-С3Н7ОН отримано повільним випаровуванням насиченого розчину хелату CuL в ізопропіловому спирті. Отримані сполуки досліджено методами елементного, рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектроскопією. Досліджена кристалічна структура монокристалу є сольватом комплексу купруму(ІІ) складу [Cu(C16H14N3S)2] та ізопропілового спирту в співвідношенні 1:1. Центральний атом купруму(ІІ) координований двома атомами нітрогену та сульфуру депротонованого тіоамідного ліганду. Досліджено протизношувальні та антифрикційні властивості мастильних композицій на основі індустріальної оливи І-20А та синтезованих комплексів CuL .