рейтингування

МОДЕЛЬ ВИБОРУ СПОВІЩУВАЧІВ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

Виявлено, що пошуковими системами забезпечується широкий вибір сповіщувачів з технічними характеристиками. Значний спектр характеристик забезпечує застосування сповіщувачів для розв'язання задач в системах безпеки. Розроблена модедь пошуку та сортуваання сповіщувачів систем безпеки. В її основу закладені необхідні та достатні характеристики сповіщувачів, які забезпечують їх вибір залежно від поставлених задач для систем безпеки. На підставі вимог користувача і технічних характеристик сповіщувачів формуються критерії їхнього відбору.

Методичні рекомендації щодо рейтингування економічних показників підприємств

У статті досліджено основні проблеми вітчизняної нормативно-методичної бази для рейтингування юридичних осіб за економічними показниками в умовах європейської інтеграції. Запропоновано методичні рекомендації з визначення економічного рейтингу юридичної особи на основі кредиту соціальної довіри, аналог якого застосовується у Китайській Народній Республіці та на основі досвіду провідних країн світу. Рекомендації можуть бути застосовані державними органами України з метою мінімізації корупції в країні, а також прозорості надання пільг, привілеїв, субсидій, дотацій.

ОНТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ З ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДОРОЖЕЙ

В сучасних умовах розвитку суспільства, зростання ступеня та темпів інтеграції досягнень інформаційних технологій у галузі людського життя традиційні підходи побудови інформаційних систем стають надто громіздкими або перестають бути ефективними. Одним з напрямків вирішення цієї проблеми є розроблення систем, що базуються на знаннях. Робота присвячена онтологічному моделюванню нової предметної області "організація подорожей". Розглядається онтологія у контексті обміну знаннями. Створена онтологія подорожей є доволі сучасною та актуальною на сьогоднішній день.

Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів

Мета. Розробка методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів, яка дає змогу врахувати вимоги щодо обмежень у процесі регулювання та забезпечити мінімізацію небажаних показників якості автоматичного регулювання. Методика. Для розробки методу у загальному вигляді записано задачу оптимального налаштування ПІ-регулятора. Надалі проведено аналіз елементів, які вона включає. Це дало змогу замінити їх на вимогу мінімізації окремих критеріїв. Розроблено узагальнений критерій, який включає окремі критерії.

Пофазна автономізація режимів у електротехнологічному комплексі “дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа"

У статті запропоновано системотехнічні рішення для підвищенні пофазної автономності процесів регулю­вання координат електричного режиму в електро­механічній підсистемі переміщення електродів дугової сталеплавильної печі шляхом включення в її структуру компенсатора перерехресних зв’язків. Запропоновано методику синтезу передавальних функцій компенсаторів перехресних зв’язків у фазних каналах регулювання та на основі результатів експерементальних досліджень отримано математичні моделі компенсаторів перехрес­них зв'язків для дугової печі типу ДСП-3.

Розв’язання задач оптимального розміщення об’єктів методом імітаційного моделювання

This paper deals with questions of construction of mathematical and simulation models of optimal placement of objects, formalization of tasks and building placement algorithm solving problems of optimum allocation of objects by simulation.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНУ ПРОДУКЦІЮ

З’ясовано особливості ціноутворення на машинобудівну продукцію. Запропоновано загальний підхід до моделювання ціноутворення на машинобудівну продукцію з урахуванням параметрів попиту на товари, що виготовляються за допомогою цієї продукції. Побудовано моделі критеріальних показників оптимізації цін та обсягів збуту продукції машинобудівного підприємства. Встановлено можливості використання критеріальних показників оптимізації цін на машинобудівну продукцію для вирішення завдання вибору найкращого різновиду цієї продукції.