Методичні рекомендації щодо рейтингування економічних показників підприємств

2023;
: cc. 30 - 37
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено основні проблеми вітчизняної нормативно-методичної бази для рейтингування юридичних осіб за економічними показниками в умовах європейської інтеграції. Запропоновано методичні рекомендації з визначення економічного рейтингу юридичної особи на основі кредиту соціальної довіри, аналог якого застосовується у Китайській Народній Республіці та на основі досвіду провідних країн світу. Рекомендації можуть бути застосовані державними органами України з метою мінімізації корупції в країні, а також прозорості надання пільг, привілеїв, субсидій, дотацій.

  1. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010р. із змінами і доповненнями № 2918-IX від 07.02.2023. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. ст.112.
  2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.2084 р. № 8073-Х із змінами і доповненнями № 2839-IX від 13.12.2022. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. додаток до № 51. ст. 1122.
  3. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІI із змінами і доповненнями № 2419-ІІI від 17.05.2001. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст.131
  4. Про затвердження Національної рейтингової шкали: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. № 665. Офіційний вісник України. 2007. № 32. С. 25.
  5. Соціально-економічна діагностика діяльності підприємства та Економічна діагностика діяльності підприємства: Методичні вказівки до виконання лабо-раторних робіт для студентів спеціальності 073 «Ме- неджмент» усіх форм нав-чання / Укл.: О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, В.Й. Жежуха, І.І. Коць, Р.Б. Приведа. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД, 2018. – 40 с.
  6. Соціально-економічна діагностика в умовах глобалізації / О.Є. Кузьмін та ін. Львів, 2012. 284с.
  7. Григор'єв О.Ю., Петришин Н.Я., Тодощук А.В. Методичні рекомендації з цифрового рейтингування підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 12/4. C. 5–8
  8. Григор'єв О.Ю., Петришин Н.Я., Тодощук А.В. Методичні рекомендації з цифрового оцінювання соціальних показників підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2021. № 4. C. 10–15.
  9. Григор'єв О.Ю., Петришин Н.Я., Тодощук А.В. Методичні рекомендації з цифрового рейтингування економічних показників підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2022. № 11/1. C. 24–28.
  10. Кобилецький В. Р. Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості. Онлайн-журнал «Financial Analysis online». URL https://analizua.com/slovnik-ekonomichnikh-terminiv/258- spivvidnoshennya-korotkostrokovoji-debitorskoji-ta-kreditorskoji-zaborgovanosti