системний підхід

ПІДВИЩЕННЯЖИТТЄСТІЙКОСТІ ЯК КЛЮЧОВА ІДЕЯ Й ВИМОГА ПРОСТОРОВОГО РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЬВОВА

Війна в Україні вивела на пріоритетне місце питання життєстійкості. Життєстійкість міст трактується авторами як: якість системи, яка дає змогу їй витримувати зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінних від розрахункових; здатність системи впоратися з агресивними процесами в середовищі з мінімальними збитками чи втратою функціональності; зберігати умови життя й діяльності мешканців у ситуації непередбачуваних і стихійних змін; гнучко реагувати на впливи та вміло використовувати їх для самовдосконалення. Для обґрунтування структурної моделі життєстійкості міста

Особливості застосування системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві

Проаналізовано останні дослідження та публікації на тему використання системного підходу до моделювання бізнес-процесів; пояснено сутність цього підходу, проведено дослідження щодо cучасного його застосування на прикладі ринку Польщі; ідентифіковано основні елементи, які повинні бути враховані у процесі впровадження системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві; ідентифіковано особливості використання досліджуваного підходу відповідно до специфіки різних підприємств; запропоновано критерії оцінювання функціонування бізнес-процесів на підприємстві в межах застосування сис

Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема»

Сформульовано основні принципи побудови структурної моделі транспортної термінологічної мегасистеми з урахуванням методології системного підходу і прагматичних засад формування типових термінологічних систем споріднених галузей.

Особливості застосування системного підходу до управління при розробці та впровадженні системи управління якістю вищого навчального закладу

Виявлені характерні особливості застосування системного підходу до розробки системи управління якістю вищого навчального закладу; визначений механізм управління якістю ВНЗ

Створення навчально-тренінгового комплексу «Віртуальне підприємство» в Полтавському університеті економіки і торгівлі

Розглянуто передумови створення віртуальних підприємств у ВНЗ економічного профілю, їх типовий функціонал. Запропоновано шляхи реалізації програми створення навчально-тренінгового комплексу Віртуальне підприємство" ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Система організації навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі за умов інтенсивного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій

Розглянуто досвід використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності навчання та управлінської діяльності в Полтавському університеті економіки і торгівлі на основі системного підходу. The present work demonstrates experience of use of modern information-communication technologies with the purpose of increase of a learning efficiency and administrative activity at the Poltava university of economy and trade on the basis of the system approach.

ФУНКЦІЯ БАЧЕННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ В УМОВАХ НЕПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ І ШВИДКИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Наголошено на необхідності формування стратегічного спрямування організації на основі функції “ бачення”, що розвиває стратегічне мислення в умовах непередбачуваності та швидких змін зовнішнього середовища. Проаналізовано різноманітні трактування бачення як управлінської категорії та функції стратегічного управління. Обґрунтовано, що основою формування бачення майбутнього є ключова ідея стратегічної орієнтованості організації.