Особливості застосування системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві

2019;
: cc. 46 - 54
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано останні дослідження та публікації на тему використання системного підходу до моделювання бізнес-процесів; пояснено сутність цього підходу, проведено дослідження щодо cучасного його застосування на прикладі ринку Польщі; ідентифіковано основні елементи, які повинні бути враховані у процесі впровадження системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві; ідентифіковано особливості використання досліджуваного підходу відповідно до специфіки різних підприємств; запропоновано критерії оцінювання функціонування бізнес-процесів на підприємстві в межах застосування системного підходу, узагальнено значення системного підходу до моделювання бізнес- процесів на підприємстві, а також розроблено пропозиції щодо удосконалення та оптимізації бізнес-процесів за допомогою системного підходу.

 1. Ойхман Е. Г., Попов Э. М. Реінжинірінг бизнеса: реінжинірінг организации и информационные технологии. – М.: Финансы и статистика, 1997. –345 с.
 2. Репин В. В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация. – М.: РИА“Стандарты и качество”, 2007. – 240 с.
 3. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес процессов: Пер. с англ.- М.: ЮНИТИ, 1997.
 4. 1.Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: a manifest of business revolution. – New York, NY: Harper Business, 1993. – 223.
 5. Deming W. E. Quality, productivity, and competitive position. – Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982. – 373.
 6. Август-Вильгельм Шеер. “Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы”. 2-е Изд., перераб. и доп. / Пер. с англ. Н. А. Михайлова – М.: Весть – МетаТехнология, 1999. – 151 с.
 7. Мінеев Є. І. Моделювання бізнес-процесів [Електронний ресурс] / Мінеев Є. І – Режим доступу до ресурсу: http://zavantag.com/docs/663/index-1248743.html. - Назва з екрану. 8. Електронне видання / Режим доступу: procesowcy.pl
 8. Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: навч-метод. посібник [для самост. вивч. дисц.]. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.
 9. Братушка С. М. Імітаційне моделювання як інструмент дослідження складних  економічних систем // Вісник Української академії банківської справи. – 2009 – № 2. – С. 113–128.
 10. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств: [монографія] / авт. тексту Біловодська О. А. та ін.; заг. ред. Л. М. Таранюка]. – Суми: Мрія-1, 2010. – 440 с.
 11. Січко  Т.  Методи  моделювання  бізнес-процесів  підприємства  засобами  системного  аналізу  :
 12. монографія // Вінниця : Видавництво Вінницького національного аграрного університету, – 2016.
 13. Шемаєва Л. Г. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві: [монографія / Л. Г. Шемаєва, К. С. Безгін та ін.]; Харківський національний економічний ун-т. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 240с.
 14. Бай С.І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність: [монографія] / С. І. Бай; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2009. – 280с.