спектроскопія

Вплив модифікації поверхні на структурні та термічні властивості нановуглеців різної розмірності

Багатошарові вуглецеві нанотрубки та графітові нанопластинки були функціоналізовані через обробку кислотою з метою подолання проблеми агломерації. За допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є показано хімічну модифікацію нановуглеців, а загальний зв’язок між хімічною обробкою та популяцією дефектів проаналізовано Раман-спектроскопією. Інформацію про втрату маси та домішки отримано термогравіметричним аналізом. Рентгенівська дифракція показала вплив обробки кислотою на фізичні стани нановуглеців, у тому числі на кристалічну текстуру.

Тверді полімер-електролітні мембрани на основі флуоросилоксанової матриці

Досліджено реакції гідросилювання 2,4,6,8-тетрагідро-2,4,6,8-тетраметилциклотетрасилоксана (D4H) з 2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентил акрилатом у співвідношенні 1:4,2 в присутності платинового каталізатора и одержано відповідний адукт (D4R). В присутності безводного гідроксиду калию проведено полімеризацію D4R, внаслідок чого отримано відповідний комб-полімер з бічними групами 2,2,3,3,4,4,5,5-октафлуоропентил пропіонату.

СИНТЕЗ ФОСФОРОВМІСНИХ ПСЕВДОПОЛІАМІНОКИСЛОТ ПОЛІЕСТЕРНОГО ТИПУ

 Розглянуто  метод  одержання  фосфоровмісного  поліестеретеру  за  реакцією  Стегліха. Наведено  результати  досліджень  із  отримання  поліестеретерів  із  використанням  етилфос- фатної  групи  в  структурі  диполіетиленглікольетилфосфату.  Отриманий  полімер  охарактеризовували  ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопією. Здійснено оцінку складу поліестеретеру та ана- ліз його кінцевих груп. 

Флуоровмісні тверді полімер-електролітні мембрани на основі силоксану

Проведено реакції гідросилілування 2,4,6,8-тетрагідро-2,4,6,8-тетраметилциклотетра-силоксану (D4H) з 2,2,3,3-тетрафлуорпропіл акрилатом та вінілтриетоксисиланом у присутності платинових каталізаторів (платино хлориста воднева кислота, каталізатор Карстеда і каталізатора Pt/C (10%) за температури 323 К) та одержано відповідний адукт (D4R,R‘). За допомогою Фур‘є-спектроскопії, 1H, 13C, та 29Si ЯМР спектроскопії проведено аналіз синтезованого продукту D4R,R‘. Вивчено золь-гель реакції D4R,R‘, допованого трифлуорметилсульфонатом літію (трифлат) та одержано тверді полімер-електролітні мембрани.

Взаємопроникна сітка на основі метилциклотетрасилоксанової матриці

Вивчено реакцію гідросилювання 2,4,6,8-тетрагідро-2,4,6,8-тетраметилциклотетрасилоксану (D4H) алілтрифлуороацетату та вінілтриетоксисилану, у присутності платинових каталізаторів. З використанням Фур‘є-, 1H, 13C, та 29Si ЯМР спектроскопії проведено аналіз синтезованого продукту D4R,R'. За допомогою соль-гелевих реакції систем D4R,R', промотованих трифлуорометилсульфонатом літію (трифлат) одержано тверді полімерні електролітні мембрани. Встановлено, що електропровідність полімерних електролітних мембран за кімнатної температури змінюється в діапазоні (4•10-5)–(6•10-7) См/см.

Методи спектроскопії та обробка даних спектрального аналізу

Проаналізовано сучасні методи спектроскопії в медицині, розглянуто їх класифікацію. Наведено огляд портативних спектроскопічних систем, проаналізовано переваги і недоліки їх використання, складові для спектроскопічного аналізу. Розглянуто методи класифікації спектрів, наведено концептуальну схему обробки отриманих даних та їх класифікацію. Оглянуто сфери застосування портативних спектроскопічних систем.

Data classification of spectrum analysis using neural network

Наведено аналіз бібліотек нейронних мереж. На основі аналізу запропоновано розробляти нейронну мережу для класифікації спектрів на основі бібліотеки Encog, оскільки вона реалізовує безліч компонентів та дає найкращий результат з невеликою кількістю даних для навчання. Подано архітектуру нейронної мережі для класифікації даних спектрального аналізу.

Synthesis and Characterization of Polyaniline Nanofibres by Rapid Liquid-Liquid Interfacial Polymerization Method

Inherently conducting polymer polyaniline (Pani) has been synthesized by a novel interfacial polymerization technique using trichloroethane as organic media. Ammonium peroxydisulphate was used as an oxidizing agent dissolved in aqueous media. The synthesized polymer was subjected to the physico-chemical characterization by UV-Vis and FT-IR Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy. From the SEM Micrographs it was observed that interfacial polymerization offers the fibrillar type of morphology having 200 nm sized fibers.

Синтетичний підхід до одержання похідних D-глюкози: спектральний аналіз та антимікробні дослідження

З використанням методу ацілування синтезовано нові похідні метил 4,6-О-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозиду. Показано, що метил--D-глюкопіранозид селективно перетворюється на метил 4,6-O-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозид за реакцією з 4-метоксибензальдегід диметилформамідом з достатньо непоганим виходом. Використовуючи широкий спектр ацілюючих агентів, одержано ряд 2,3-ді-О-ацильних похідних цього продукту для визначення їх структури. Структуру синтезованих сполук підтверджено методами спектрального і елементного аналізу.