statistics

Статистична обробка сигналів акустичної емісії та їх параметрів

Обґрунтовано методологічні принципи обробки сигналів акустичної емісії при неруйнівному контролі металопродукції і спостереженні за динамікою дефектів, що розвиваються. В основу статистичної обробки інформаційних параметрів сигналів АЕ покладено знаходження таких інформаційних ознак: середні значення амплітуди одиничних сигналів, середні значення інтервалів між одиничними актами, дисперсії амплітуд, дисперсії інтервалів, коефіцієнт кореляції між значеннями амплітуд і інтервалів, час спостереження поточної реалізації.

Crime as a form of deviant child behavior (analysis of crimes committed by minors or with their participation in the territory of Ukraine for the period 2005–2014 and 9 months of 2015)

This article is devoted to analysis of crimes committed by minors or with their
participation in the territory of Ukraine for the period 2005-2014 years and 9 months of 2015;
crimes committed by juveniles or with their participation on the territory of Ukraine for the
period 2013-2014 years and 9 months of 2015

Функційні можливості системи розпізнавання та ідентифікації користувачів комп’ютера на основі дискретних моделей

In the article the description the system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.

Інформаційно-аналітична система «Електронний кампус НТУУ «КПІ»

Запропоновано використання комплексного підходу до планування та забезпечення навчального процесу вищого навчального закладу, визначено поняття системи контролю та обліку методичної роботи підрозділів, наведено структуру системного середовища. Описано технології роботи із електронним інформаційно-методичним забезпеченням навчального процесу системи “Електронний кампус”, що впроваджено в НТУУ “КПІ”.

Engaging minors in criminal activity – prerequisite deviant behavior of children

This article is devoted to the offenses under Article 304 of the Criminal Code of Ukraine for the period 2005–2014 and 9 months of 2015, committed on the territory of Ukraine (broken down by regions); psychological determinants of disclosure and review causes involving minors in criminal activity.