Інформаційно-аналітична система «Електронний кампус НТУУ «КПІ»

Автори: 
Савицький А.Й., Мелкумян К.Ю., Габзовська О.Б., Ромашкевич Я.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Запропоновано використання комплексного підходу до планування та забезпечення навчального процесу вищого навчального закладу, визначено поняття системи контролю та обліку методичної роботи підрозділів, наведено структуру системного середовища. Описано технології роботи із електронним інформаційно-методичним забезпеченням навчального процесу системи “Електронний кампус”, що впроваджено в НТУУ “КПІ”. In the article the use of the complex approach to planning and providing educational process of the higher educational establishment is offered, the notion of the checking and account system methodical work of divisions is defined, the structure of the system environment is presented. The description of technology of work with electronic informatively methodical providing of educational process of the “Electronic campus” system, which is inculcated in NTUU “KPI”, is realized by authors.