статистичний аналіз

Системний аналіз двоперіодної ритміки й обґрунтування моделі та статистичного опрацювання в разі різномасштабності періодів

Обґрунтовано коректність застосування методів статистики періодично корельованих випадкових процесів для аналізу двоперіодної ритміки за умови різномасштабності періодів.

The correctness for using of periodically correlated random processes statistical methods to analysis of twoperiodic rhythmics provided this periods are of different magnitudes is grounded.

Системно-сиґнальна концепція – підстава статистичного визначення стану ритміки серцево-судинної системи як стохастичного коливного об’єкта

Підкреслено важливу роль серцево-судинної системи як транспортної мережі забезпечення життєдіяльності організму та варіабельності її коливних характеристик як показника потенційної її адаптивності до змін життєвого середовища. Наведено аргументи за вибір змін ритміки кардіосигналу як індикатора при статистичному оціненні цієї адаптивності.

Machine learning for the analysis of quality of life using the World Happiness Index and Human Development Indicators

Machine learning algorithms play an important role in analyzing complex data in research across various fields.  In this paper, we employ multiple regression algorithms and statistical techniques to investigate the relationship between objective and subjective quality of life indicators and reveal the key factors affecting happiness at the international level based on data from the Human Development Index and the World Happiness Index covering the period from 2015 to 2021.  The Pearson correlation analysis showed that happiness is related to the HDI score and GNI per capita.  The best-perfo

МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ

У роботі вирішується актуальне завдання із вдосконалення професійного програмного забезпечення для статистичного аналізу тексту відповідно до потреб фахівців. Проаналізовано особливості і перспективи статистичних досліджень у мовознавстві та розроблено інформаційну технологію (ІТ) визначення статистичного профілю україномовних текстів. Проведено комплексну роботу над моделюванням програмної системи, яку представлено у відповідних схемах і діаграмах, що цілісно відображають функціонування та призначення розробленого продукту.

Оцінювання соціально-економічного розвитку районів Львівської області: кластерний підхід

Здійснено порівняльний кластерний аналіз соціально-економічного стану та розвитку районів Львівської області за п’ятирічний період. Виявлено показники, які найбільше впливають на формування кластерів. Запропоновано підхід, що може слугувати підґрунтям для розробки ефективних інструментів управління територіями на підставі аналізу статистичних соціально-економічних показників.

Метод виявлення короткотривалих зміщень земної поверхні за статистичним аналізом часових серій ГНСС станцій

Короткотривалі геодинамічні зміщення земної поверхні на сьогодні недостатньо вивчені, адже їх однозначна ідентифікація є досить складною задачею. Такі геодинамічні процеси можна помітити розглядаючи ряди спостережень GNSS станцій тривалістю до 2 місяців, а при порівнянні річних рядів ці зміщення координат візуально практично непомітні. З метою пошуку таких короткотривалих геодинамічних зміщень земної поверхні у цій роботі розроблений метод їх виявлення за статистичним аналізом часових серій GNSS станцій.

Статистичний аналіз натурних спостережень за станом водозливної греблі ГРЕС

Одна з найбільш важливих і складних завдань при дослідженні причин і закономірностей деформаційних характеристик водозливних гребель полягає у вивченні взаємозв'язків між цими характеристиками і різними факторами навколишнього середовища, а також механізму самих деформацій. У таких випадках зазвичай вдаються до імітаційних моделей, інтерпретують явище деформацій греблі і зв'язує параметри зовнішнього середовища з результатами спостережень зсувів греблі.

Закономірності динаміки рівнів підземних вод і чинників їх формування у межах території Дніпропетровської області

Проаналізовані результати багаторічних спостережень за параметрами режиму рівнів підземних вод і характеристиками космічних, метеорологічних, гідрологічних і геодинамічних чинників форму­вання режиму підземних вод для території Дніпропетровської області. Здійснено оцінку взаємозв’язку параметрів гідрогеодинамічного режиму. У розглянутих багаторічних часових рядах виявлено основні ритми коливань як основу прогнозування режиму підземних вод.

Empirical investigation of the theory of production function, with the data of alloy production in Ukraine

In this research, a mathematical form of production function is investigated, which is a concept of microeconomics theory, with the actual data from the factory in Dnepropetrovsk Region of Ukraine, which produces the alloys from several input materials.

Зіставлення різних способів визначення коефіцієнта пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу

Розглянуто різні способи визначення коефіцієнта відкритої пористості теригенних колекторів з врахуванням глинистості за даними акустичного каротажу. Визначені коефіцієнти пористості за цими способами та за петрофізичними зв’язками зіставляли з результатами досліджень кернового матеріалу. Для порівняння величин коефіцієнта пористості використано апарат математичної статистики з метою систематизації отриманої інформації та оцінки характеристик розподілу цієї величини.