сушіння

Кінетичні закономірності фільтраійного сушіння ячмінної пивної дробини

У статті описано дослідження кінетики фільтраційного сушіння ячмінної пивної дробини. Наведено залежності фільтраційного сушіння ячмінної пивної дробини за різних параметрів стаціонарного шару та теплового агенту: різної висоти вологого матеріалу H (40 мм, 80 мм, 120 мм, 160 мм), різних температур теплового агенту T (50 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C), швидкості теплового агенту через нерухомий шар матеріалу v0 (1,26 м/с, 1,55 м/с, 1,81 м/с, 2,31 м/с, 2,82 м/с).

Дослідження кінетики процесу сушіння композиційних гранул

Поміж великої кількості сучасних екологічних проблем в Україні особливе місце займають відходи станцій очистки стічних вод. Під час біологічної очистки води, відокремлені мулові відкладення направляють на мулові поля, які є найбільшою проблемою. Ці поля на сьогоднішній день переповнені втричі та несуть небезпеку, наслідки якої вийшли далеко за межі проблем довкілля і переросли у ланцюг соціально-економічних, технічних, медико-біологічних та морально-етичних проблем. Раніше активний мул використовували як добриво на полях, проте в зв’язку із Чорнобильською аварією це заборонили.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ТА МЕТОДУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ЦУКАТІВ З ГРУШ

Досліджено кінетику сушіння гарячих (80°С) та холодних (20°С) цукатів з груш. В результаті узагальнення дослідних даних знайдені коефіцієнт сушіння та виведена аналітична залежність для розрахунку часу сушіння. Отримані експериментальні дані зміни температури теплового агенту за висотою шару цукатів.

Адсорбційні властивості комбінованих рослинних порошків

Однією із основних технологічних властивостей комбінованих рослинних порошків, одержаних з рослинної сировини, важливе значення має рівноважна вологість. Оскільки від цього показника залежить кінцевий вологовміст та енергетичні затрати на процес зневоднення. Для визначення рівноважної вологості зразків комбінованих порошків залежно від відносної вологості повітря застосовувався тензометричний (статичний) метод Ван Бамелена. В результаті досліджень отримано кінетичні криві адсорбції водяної пари моно- та комбінованих рослинних порошків, які порівнювались між собою.

Процеси тепломасопереносу при сушінні столового буряка

Основною сировиною, яка має високий вміст бетаніну з антиоксидантними властивостями, є червоний столовий буряк. Важливим акцентом при переробці антиоксидантної сировини методом сушіння є зниження енергозатрат на процес зневоднення, максимальне збереження біологічно активних речовин та зниження собівартості кінцевого продукту. Сушіння - це складний і енергоємний процес. Тому для оптимізації витрат енергії при сушінні та підбору раціональних режимів зневоднення необхідно застосовувати розрахунковий аналіз тепломасообміну на основі адекватних математичних моделей.

Інтенсифікація процесу висушування під час регенерації активованого вугілля

Досліджено тепломасообмінний процес під час регенерації активованого вугілля. Обґрунтовано механізм фільтраційного висушування активованого вугілля за умов однакової його температури з тепловим агентом. Згідно обґрунтованому механізму, тепловому балансу та критеріальних рівнянь встановлено час припинення подачі теплового агенту. Доведено, що енергії акумульованої частини висушеного шару активованого вугілля буде достатньо для довисушування шару до кінцевої вологості. Запропонований спосіб регенерації дає змогу зменшити кількість затраченої питомої енергії.

Математичне моделювання та аналіз деформаційно-релаксаційного стану в деревині у процесі сушіння

Розроблено математичну модель неізотермічного вологоперенесення та в’язкопружного деформування деревини у процесі сушіння, яка враховує анізотропність та змінність тепломеханічних характеристик. Сформульовану математичну модель реалізовано методом скінченних елементів для в’язкопружного стану з врахуванням накопичення незворотних деформацій. Шляхом об’єктно-орієнтованого аналізу спроектовано та здійснено програмну реалізацію моделі у вигляді задокументованих класів.

Кінетика фільтраційного сушіння фосфогіпсу

This  article  is  devoted  to  solving  problems  of  disposal  and  use  of phosphogypsum.  Chosen  as  the  most  optimal  and  economically  feasible  method  of drying  phosphogypsum,  namely  filtration  drying  method.  Experimental  study  on drying kinetics of phosphogypsum.  
Вирішенно  проблеми  утилізації  та  використання  фосфогіпсу.  Обрано найоптимальніший  та  економічно  обґрунтований метод  сушіння фосфогіпсу,  а сааме: фільтраційний метод сушіння. Проведені експериментальні дослідження з кінетики сушіння фосфогіпсу. 

Зменшення енергетичних затрат процесу сушіння у виробництві цукатів з груш

Досліджено зміни температурних режимів процесу сушіння у виробництві цукатів
з груш. Проведені експериментальні дослідження з теплообміну та кінетики сушіння
цукатів з груш за різної температури. Експериментально підтверджено доцільність
проведення процесу сушіння за температур цукатів, що дорівнюють температурі
гарячого теплового агенту. Згідно з тепловим балансом розраховано кількість енергії,
накопиченої шаром груші, та необхідної енергії для випарювання вологи. Встановлено,