Зменшення енергетичних затрат процесу сушіння у виробництві цукатів з груш

Authors: 

І. О. Гузьова, В. М. Атаманюк, K. В. Кутяанська, O. M. Халанія

Lviv Polytechnic National University
Department of Chemical Engineering

Досліджено зміни температурних режимів процесу сушіння у виробництві цукатів
з груш. Проведені експериментальні дослідження з теплообміну та кінетики сушіння
цукатів з груш за різної температури. Експериментально підтверджено доцільність
проведення процесу сушіння за температур цукатів, що дорівнюють температурі
гарячого теплового агенту. Згідно з тепловим балансом розраховано кількість енергії,
накопиченої шаром груші, та необхідної енергії для випарювання вологи. Встановлено,
що зменшують енергетичні затрати на сушіння досушуванням цукатів за температури
навколишнього середовища. The article investigates changes of temperature conditions for the drying process in the
candied pears production. Experimental study on heat transfer and candied pears drying
kinetics under different temperatures was conducted. Feasibility of the candied fruits drying
process under temperatures equal to the temperature of the hot thermal agent is
experimentally confirmed. According to calculations of the heat balance were calculated
amounts of energy accumulated by pears layer and energy required to evaporate moisture. It
was determined that reduce of energy costs for candied fruits drying is achieved by final
drying at ambient temperature.

печение развития АПК в условиях реформирования: сборник научных трудов по материалам
международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. –
СПб., 2014. С. 414–417.2. Мурашев С. В., Вержук В. Г., Белова А. Ю. Раннее прогнозирование
потерь плодовой продукции при холодильном хранении // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия:
Процессы и аппараты пищевых производств. – 2011. – № 1(11). 3. Белова А. Ю., Мурашев С. В.,
Вержук В. Г. Влияние пигментов в листьях растений на формирование и свойства плодов //
Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты пищевых производств. – 2012. –
№ 1(13). 4. Способ производства цукатов из овощей или семечковых плодов. Причко Т. Г. RU
2208339.A23B7/08,A23L1/06. 5. Причко В. А. Совершенствование технологии производства цукатов
из кабачков и тыквы с использованием моделирования технологических и массообменных
процессов: дисс. … канд. техн. наук. – Краснодар, 2005 – 130 с. 6. Спосіб виробництва пек-
тиновмісних цукатів. Крапивницька І. О. ; Кушнір О. В. ; Дзіс А. С. ; Оболкіна В. І. ; Гнатенко А.
М. ; Свінціцька А. І. Деклараційний патент на винахід № 98126381 Україна A23L
1/0524 (2006.01)Опубл. 15.12.2000, бюл. № 7. 7. Спосіб виробництва яблучних цукатів / І. Ф. Малежик,
І. В. Дубковецький, Г. М. Бандуренко, Л. В. Стрельченко. Деклараційний патент на корисну модель
№103371. Україна. A23B 7/02 (2006.01), A23B 7/08 (2006.01). Опубл. 10.12.2015. Бюл. № 23.
8. Спосіб виробництва цукатів з гарбуза та моркви / В. О. Захаренко, Т. А. Непочатих. Декларацій-
ний патент на винахід № 2002107839 УкраїнаA23L 1/064 (2006.01)A23G3/48 (2006.01)A23G
3/50 (2006.01) Опубл. 16.06.2003, бюл. № 6.9. Сушарка для сипучих матеріалів / О. Г. Бурдо,
І. І. Яровий, П. І. Светлічний. Деклараційний патент на корисну модель № 88927. Україна. F26 B
296
15/00. Опубл. 10.04.2014. Бюл. № 7. 10. Конвеєрна стрічкова сушарка / Н. В. Іващенко, О. Ф. Бу-
ляндра, В. В. Шутюк, Б. І. Вербицький, О. С. Бессараб. Деклараційний патент на корисну модель
№ 86027. Україна.F26B 3/06. Опубл. 10.12.2013. Бюл. № 23 11. Атаманюк В. М. Наукові основи
фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів: монографія / В. М. Атаманюк, Я. М. Гумниць-
кий. – Львів: Виавництво Львівської політехніки, 2013. – 276 с. 12. Спосіб сушіння адсорбенту /
В. М. Атаманюк, І. О. Гузьова, Р. В. Ходорівський, Д. М. Симак. Патент України на корисну модель
№ 89927 Україна B01D 53/02, Опубл. 12.05.2014, бюл. № 9. 13. Технология сушки: учебно-
методический комплекс / Т. Ф. Киселева. – Кемерово, 2007. – 117 с. 14. Процеси і апарати харчових
виробництв: підручник / І. Ф. Малежик, П. С. Циганков, П. М. Немирович [та ін.]; за ред.
І. Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с. 15. Технологія сушіння плодів та овочів: конспект лекцій /
О. С. Бессараб, В. В. Шутюк. – К.: НУХТ, 2002. – 84 с.