tactics

ПРИХОВАНИЙ ВПЛИВ НА РЕЦИПІЄНТА У РЕКЛАМІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ “FACEBOOK”

Розвиток інформаційного суспільства впливає не тільки на якість життя людей, але і на формування нових комунікаційних зв’язків. Швидке проникнення інформаційних технологій у різні сфери нашого життя сприяло глобальному поширенню мережі інтернет, в якій для комунікації активно використовуються соцмережі. Для реклaмодавців соціальні мережі надають унікaльні мoжливості швидкого поширення інформації та безпoсереднього кoнтакту зі спoживачами. Специфікою рекламної комунікації є не лише інформування реципієнта про товари чи послуги, але й вплив на нього за допомогою різних засобів.

Особливості підготовки до допиту потерпілого від  шахрайства

У статті досліджено особливості підготовки до допиту потерпілого від шахрайства,  суть криміналістичних аспектів діяльності під час підготовки до допиту потерпілого,  залежність змісту цього процесу від виду злочину, слідчої ситуації, що склалася, проміжку  часу між прийняттям рішення про проведення допиту і самим допитом.

Особливості медіавідображення конфліктності

У статті досліджується журналістське висвітлення конфліктних процесів. Конфлікт розглядається як змістовий та формотворчий елемент журналістських творів. Автор аналізує, як відображення конфліктності здійснюється за допомогою змістових, жанрових, сюжетно-композиційних засобів журналістики.

Use of tactical receptions in investigation of crimes perfect by the organized criminal groups

In the article maintenance and concept of tactical receptions are considered at carried out inquisitional (search) actions. Features are certain that must be taken into account at the choice of tactical reception during realization of inquisitional (search actions in investigation of crimes accomplished by the organized criminal groups. Basic factors are outlined that influence at choice concrete tactical reception from realization of inquisitional (search) actions in investigation of the marked crimes.

Analysis integration strategy and tactics business development

Reveals the importance of feasibility study in the process of objective criteria for stable
operation of the business in the context of integration of tactics and strategy of its
development, formulation parameters of efficiency. The urgency and the direction of analysis
and integration of strategies and tactics of business method and its implementation.
There area number of factors that cause imbalances in the strategy and tactics of
market reform at the national macro level that is not conducive to achieving the desired

Normatively-legal adjusting, organization and tactics of co-operation of investigator with an expert

Research is sanctified to consideration of questions of the normatively-legal adjusting and features of organization and tactics of co-operation of investigator and with an expert. Considered principles and elements of co-operation, and also her stages are certain. The analysis of legislation of Ukraine in the field of forensic science activity is made in relation to co-operation of investigator with an expert.