ПРИХОВАНИЙ ВПЛИВ НА РЕЦИПІЄНТА У РЕКЛАМІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ “FACEBOOK”

2023;
: 73-80
Автори:
1
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

Розвиток інформаційного суспільства впливає не тільки на якість життя людей, але і на формування нових комунікаційних зв’язків. Швидке проникнення інформаційних технологій у різні сфери нашого життя сприяло глобальному поширенню мережі інтернет, в якій для комунікації активно використовуються соцмережі. Для реклaмодавців соціальні мережі надають унікaльні мoжливості швидкого поширення інформації та безпoсереднього кoнтакту зі спoживачами. Специфікою рекламної комунікації є не лише інформування реципієнта про товари чи послуги, але й вплив на нього за допомогою різних засобів. Порушено проблему дискурсу соціальних мереж, де під час комунікації у віртуальному просторі застосовуються різноманітні маніпулятивні стратегії, тактики та прийоми впливу. Зосереджено увагу на комунікативно-прагматичних прийомах маніпулятивного впливу на свідомість споживачів в українськомовних рекламних текстах соціальної мережі “Facebook”. Наголошено на тому, що для реалізації стратегії маніпулятивного впливу, рекламодавці вдаються до різноманітних тактик. Найпоширенішою з них є тактика трансакцентуації, яка полягає у формуванні позитивного настрою через перенесення акценту з купівлі рекламованого товару чи послуги на отримання приємних емоцій і відчуттів. Трансакцентуація найчастіше переноситься на відчуття радості, щастя, комфорту, спокою, допомоги, відсутності перешкод. Використовується також ціннісно орієнтована тактика, яка спрямована на активізацію у свідомості адресата позитивних ціннісних орієнтирів і їх асоціацію з рекламованим товаром чи послугою. В аналізованих рекламних текстах найчастіше маніпулюють такими базовими цінностями: свобода, безпека, відпочинок, сім’я. Менш поширеною є тактика маскування – створення у рекламному повідомленні такої позиції адресанта, яка дозволяє відігравати різні ролі з метою переведення спілкування з адресатом у площину особистої комунікації (позиція наставника, співрозмовника, порадника).

1. Арешенкова О. Комунікативно-прагматичні та стилістичні параметри рекламного тексту : [монографія]. Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В., 2018. 176 с. 2. Джига Т. Методи та технології впливу політичної реклами: на прикладі передвиборної кампанії : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2003. 21 с. 3. Зірка В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.02 / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. К., 2005. 32 с. 4. Карпчук Н. Маніпулятивні технології в рекламі // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Прагмалінгвістика. 2009. № 11. С. 118–121. 5. Киричук Л. Маніпулятивний потенціал імпліцитної оцінки в рекламі // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Сер. : Філологічна. 2012. Вип. 26. С. 126–127. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_26_40 (дата звернення: 15.10.2022). 6. Кудрявцева Л., Дядечко Л., Дорофеєва О. Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія – вплив – маніпуляція / Л. Кудрявцева, Л. Дядечко, О. Дорофеєва // Мовознавство. 2005. № 1. С. 59–66. 7. Кутуза Н. Гіпнотичні техніки в рекламному дискурсі // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. 2007. Т. 20. № 3. С. 439–444. 8. Лойко В. До питання маніпуляції суспільною свідомістю у політичному дискурсі ЗМІ // Вісник Житомирського державного університету. 2011. № 57. С. 179–181. 9. Макєдонова О. П. Лінгвостилістична організація та прагматичне функціонування англійськомовного рекламного тексту : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Запоріжжя, 2017. 229 с. 10. Остроушко О. Політична реклама: маніпуляція масовою свідомістю // Актуальні проблеми філології і методики викладання мов. Кривий Ріг, 2005. С. 145–156. 11. Пустовіт Т., Крещенко М. Мовні засоби здійснення прихованого впливу у політичній рекламі // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ, 13–15 березня 2019 р.) : зб. доп. Вінниця : ВНТУ, 2019. С. 173–175. 12. Романюк С. Засоби реалізації мовленнєвого впливу в американській комерційній журнальній рекламі 1925–2010 рр. : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2013. 20 с. 13. Руда О. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі : монографія / НАН України, Інститут української мови. К., 2012. 232 с. 14. Стасула Н. Електронні засоби виявлення вербальної маніпуляції в ЗМІ // Вісник національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. праць. 2011. № 694. URL : http://vlp.com.ua/node/6319 (дата звернення: 12.11.2022). 15. Сотников А. Маніпулятивний вплив у сучасному медіа-дискурсі // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: “Філологічні науки”. Мовознавство. Т. 2, № 5, 2016. С. 104–107. 16. Тепла О. Прагмоніми як засоби мовного маніпулювання // Studia Linguistica. 2011. Вип. 5. С. 274–278. 17. Facebook. URL : https://uk-ua.facebook.com (дата звернення: 10.01.2020 – 30.12.2022).