Особливості медіавідображення конфліктності

1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджується журналістське висвітлення конфліктних процесів. Конфлікт розглядається як змістовий та формотворчий елемент журналістських творів. Автор аналізує, як відображення конфліктності здійснюється за допомогою змістових, жанрових, сюжетно-композиційних засобів журналістики. З’ясовуються особливості висвітлення у ЗМІ таких параметрів конфліктних процесів як структура, типологія, причини, динаміка, функції.  Дослідження відповідає актуальним цілям розвитку демократичного суспільства в Україні, розвитку науки про журналістику та вдосконаленню практики ЗМІ. Дана стаття є актуальною, оскільки в Україні інтенсифікуються соціально-політичні зміни, і суспільство наближається до рівня розуміння і застосування механізмів управління конфліктами. Сьогодні конфліктні процеси виступають невід'ємною рисою розвитку українського суспільства, і засоби масової інформації відіграють важливу роль у цих процесах. У статті розглядається модель діяльності засобів масової інформації в конфліктних процесах. Запропонована модель включає два елементи - стратегію діяльності ЗМІ в конфлікті та  тактики реалізації цієї стратегії: запобігання, регулювання, вирішення, уникнення, роздмухування. Оптимальна поведінка ЗМІ в конфлікті визначається після того, як враховані всі аспекти конфронтації, що залежать від якісних реєстрів суб'єктно-об'єктних відносин: творчого завдання, особистісних характеристик журналіста, з одного боку, і особливостей конфліктного процесу, з іншого. У статті даються окремі рекомендації журналістам щодо висвітлення конфліктної тематики. Дослідження має теоретичну та практичну цінність, оскільки розширює знання про роль медіа в конфліктних процесах. Можливе застосування результатів досліджень у сучасній практиці ЗМІ з метою підвищення ефективності медіаповідомлень.

1. Висвітлення конфлікту в українських медіа: установки, практики, пошук рішень (результати дослідження). – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/ visvitlennya_konfliktu_v_ukrainskikh_media_ustanovki_praktiki_poshuk_rishen_rezultati_doslidzhennya/.

2. Гор­чинська О. Висвітлення збройного конфлікту. Поради для журналістів / Олександра Горчинська. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/how_to/visvitlennya_ zbroynogo_ konfliktu_poradi_dlya_zhurnalistiv/.

3. Дорош М. Роль журналістів в умовах конфлікту: як не розєднати, а відновити довіру / Марина Дорош. – Режим доступу : http://osvita. mediasapiens.ua/ethics/standards/rol_zhurnalistiv_v_umovakh_konfliktu_yak_ne_rozednati_a_vidnoviti_doviru.

4. Духніч О. Читанка до сесії з особливостей висвітлення конфлікту журналістами /
Духніч Ольга. – Режим доступу : www.mediaschool.org.ua/uploads/Dukhnich.doc. 

5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2008. – 3-є вид. – 268 с.

6. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини / О. В. Зернецька ; НАН України ; Ін-тут світової економіки і міжнар. відносин. – К.: Освіта, 1999. – 352 с.

7. Зернецька О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект) / О. В. Зер­нецька. – К. : Наукова думка, 1993. – 130 с.

8. Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації : посібник рекомендацій для працівників ЗМІ. – К. : ВАІТЕ, 2016. – 118 с.

9. Іванов В. Ф. Основні теорії масової комунікації і журналістики / В. Ф. Іванов ; за наук. ред. В. В. Рі­зуна. – К. : Центр Вільної Преси, 2010. – 258 с.

10.  Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів / А. Т. Ішмуратов. – К. : Наукова думка, 1996. – 190 с.

11. Конфлікт у медіа і медіа в конфлікті: донесення дражливих питань через засоби масової інформації / Школа журналістики Українського католицького університету ; Львівський медіафорум. – Режим до­ступу : http://journalism.ucu.edu.ua/navchannya/zhurnalistika/media-pro-konflikti/.

12. Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці / О. Д. Кузнецова. – Львів, 2002. – 120 с.

13. Кузнецова О. Д. Засоби масової комунікації / О. Д. Кузнецова. – Львів : ПАІС, 2005. – 226 с.

14. Михайлин І. Л. Основи журналістики. – 5-те вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2011 – 496 с.

15. Порфімович О. Л. Конфлікти в мас-медійній діяльності / О. Л. Порфімович. – К. : А.С.К., 2013. – 124 с.

16. Потятиник Б. В. Медіа: ключі до розуміння. – Львів : ПАІС, 2004. – 312 с.

17. Почепцов Г.  Глобальні проекти: конструювання майбутнього / Г. Почепцов. – К. : Укр. центр політ. менедж., 2009. – 212 c.

18. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Знання, 2008. – 663 c. (Вища освіта XXI ст.).  

19. Почепцов Г. Г. Смислові та інформаційні війни / Г. Г. Почепцов // Інформаційне суспільство. – 2013. – Вип. 18. – С. 21–27.

20. Різун В. В. Теорія ма­сової комунікації / В. В. Різун. – К. : Видавничий центр Просвіта, 2008. – 260 с.

21. Синоруб Г. П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : автореф. дис... канд. наук із соц. ком. : 27.00.01 / Г. П. Синоруб. – К., 2009. – 20 с.

22. Cиноруб Г. П. Діяльність медіа як чинник розвязання конфліктів / Г. П. Cиноруб // Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні. Наукові праці. Філологічні науки : зб. наук. праць / Камянець-Подільський нац. ун-т ім. І Огієнка. – Вип. 17. – Камянець-Подільський, 2008. – С. 49–52.

23. Слєсарчук Я. Журналістика конфлікту: медіатор чи провокатор? / Я. Слєсарчук // Електрона бібліотека Інституту журналістики. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2103.

24. Уліцка О. В. Регіональна преса у конфліктному полі місцевих органів влади (на прикладі львівських газет 1994–2004 рр.) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.08 – журналістика / О. В. Уліцка. – Львів, 2005. – 22 с.

25. Швидко А. Українські ЗМІ поглиблюють чи вирішують соціальні конфлікти? / А. Швидко. – Режим дoступу :  http://www.radiosvoboda.org/a/27291581.html.