термічне оброблення

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ЕКСТРУЗІЙНИХ ВИРОБІВ З ПОЛІЛАКТИДУ

Обґрунтовано технологічні параметри процесу та конструкцію екструзійної головки для виготовлення виробу типу «труба» з полілактидних композиційних матеріалів методом екструзії, розраховано її конструкційні елементи. Одержано дослідні зразки виробу з біодеградабельного пластику.

Стійкість полілактидних матеріалів до водних середовищ різної природи

Досліджено вплив наповнювача (тальку), його концентрації, додаткового термооброблення і температури на закономірності водопоглинання полілактидних матеріалів. На основі отриманих даних визначено коефіцієнт дифузії води в полілактидних матеріалах та енергію активації процесу дифузії. Виявлено, що процес водопоглинання наповненими і термообробленими матеріалами на основі полілактиду відбувається повільніше і потребує більшої енергії активації процесу.

Механізм формування твердих розчинів в кордієрит-мулітових скломатеріалах при їх ситалізації

Встановлено актуальність розроблення високоміцних склокристалічних покриттів за ресурсозберігаючою технологією при створенні елементів захисної дії. Проаналізовано механізм структуроутворення в магнійалюмосилікатних стеклах за умов термічного оброблення. Обґрунтовано вибір системи та розроблено модельні стекла та склокристалічні матеріали на їх основі. Досліджено закономірності впорядкованості структури та формування фазового складу склокристалічних матеріалів за їх ситалізації.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТІВ ПОЛІЛАКТИД – ТАЛЬК

Досліджено вплив наповнювача – тальку, його вмісту, додаткового термооброблення і температури  на  фізико-механічні  та  теплофізичні  властивості  полілактидних  матеріалів, зокрема  на  поверхневу  твердість,  теплостійкість  за  Віка  і  термомеханічні  характеристики. Виявлено вплив наповнювача та температури на стійкість полілактидних матеріалів до дії водного  середовища.  Визначено  коефіцієнт  дифузії  води  в  полілактидних  матеріалах  та енергію  активації  процесу  дифузії.

Дослідження властивостей сировинних сумішей для виготовлення стінних виробів

In this article properties of raw material mixtures for making of wall wares, which contain wastes of enriching of coal, clay and hard additions – manganese ore and limestone were investigated. Also, high-quality indexes of wares and degree of fastening of Sul'furu during termoobroblennya, which was conducted in production terms for the temperatures of 950 °С were examined. Досліджено властивості сировинних сумішей для виготовлення стінних виробів, які містять відходи збагачення вугілля, глину і тверді додатки – марганцеву руду та вапняк.

Термографічне дослідження сумішей з відходами збагачення вугілля

Thermal processes that take place during the burning of raw mixtures at temperatures 9500С. Raw mix for making wall products contain wastes enrichment, chalk and manganese concentrate. Comparison of data obtained with theoretical information.
   Досліджено термічні процеси, які проходять під час випалювання сировинних сумішей за температури 9500С.  Сировинні суміші для виготовлення стінних виробів містять відходи збагачення вугілля, крейду і марганцевий концентрат.   Проведено співставлення одержаних даних із теоретичними відомостями.

Вплив деяких технологічних чинників на випалювання сировинних сумішей з відходами збагачення вугілля

Вивчали сировинні суміші для виготовлення стінних виробів, які містять відходи збагачення вугілля, крейду і мангановий концентрат. Досліджено вплив лінійної швидкості газів та питомої витрати кисню на хімічні перетворення сполук Сульфуру та Карбону вугілля, які проходять під час випалювання сировинних сумішей за температури 9500С. Досягнуто ступеня зв’язування Сульфуру, достатнього для випуску виробів без доочищення викидних пічних газів. Режим підйому температури збігається з кривою випалювання стінних виробів на виробництві.