Термографічне дослідження сумішей з відходами збагачення вугілля

Authors: 

Яворський В. Т., Калимон Я. А., Микула С. О., Микула О. Я

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

Thermal processes that take place during the burning of raw mixtures at temperatures 9500С. Raw mix for making wall products contain wastes enrichment, chalk and manganese concentrate. Comparison of data obtained with theoretical information.
   Досліджено термічні процеси, які проходять під час випалювання сировинних сумішей за температури 9500С.  Сировинні суміші для виготовлення стінних виробів містять відходи збагачення вугілля, крейду і марганцевий концентрат.   Проведено співставлення одержаних даних із теоретичними відомостями.

О.Я. Перетворення сполук сірки у нерозчинні речовини при виробництві будівельної цегли.Труды Одесского политехнического института. Вып. 3 (15), - Одесса., 2001. – С. 300-302. 8. Микула О.Я. Розробка теоретичних основ і технології зв’язування сполук сірки в процесі обпалення цегли із відходів вуглезбагачення з добавками: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.17.01. – Львів, 1996. 9. Позин М.Е. Технология минеральных солей (удобрений, пестицидов, окислов и кислот), ч. 1 ,изд. 4 испр., Л., «Химия», 1974. С. 792.