Вплив деяких технологічних чинників на випалювання сировинних сумішей з відходами збагачення вугілля

Authors: 

Микула, С. О.

Вивчали сировинні суміші для виготовлення стінних виробів, які містять відходи збагачення вугілля, крейду і мангановий концентрат. Досліджено вплив лінійної швидкості газів та питомої витрати кисню на хімічні перетворення сполук Сульфуру та Карбону вугілля, які проходять під час випалювання сировинних сумішей за температури 9500С. Досягнуто ступеня зв’язування Сульфуру, достатнього для випуску виробів без доочищення викидних пічних газів. Режим підйому температури збігається з кривою випалювання стінних виробів на виробництві. Його можна використати для виготовлення тонкостінних керамічних виробів. Для інших виробів необхідно забезпечити повноту згоряння вугілля. We studied the raw mix for making wall products containing wastes enrichment, chalk and manganese concentrate. The impact of gas linear velocity and specific consumption of oxygen on chemical transformations of sulfur compounds and carbon coal that runs beneath a burning raw mixture at a temperature 9500С is studied. A sufficient degree of binding sulfur for production output without refining furnace exhaust gases is reached. Daily temperature rise curve coincides with the burning wall products in the workplace. It can be used for the manufacture of thin-walled pottery. For other products it is necessary to ensure the completeness of combustion of coal.

1. Энергосберегающие технологии производства стеновой керамики / Д. И. Швайка, А. П. Виговская, О. Ф. Шкарлинский. – К.: Будівельник, 1987. – С. 118. 2. Солоха І. В., Пона М. Г., Назаревич В. Б. Особливості випалу стінової кераміки із відходів вуглезбагачення // Тези доповідей IV науково-технічної конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості”. Львів 2007. – С. 342–343. 3. Микула О. Я. Розробка теоретичних основ і технології зв’язування сполук сірки в процесі обпалення цегли із відходів вуглезбагачення з  добавками: Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.17.01. – Львів, 1996. 4. Калимон Я. А. Микула С. О., Микула О. Я. Підбір мінеральних добавок до відходів збагачення вугілля у виробництві стінних виробів // Зб. Наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції “Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем”. – Одеса: Екологія, 2013. – С. 104–105. 5. Калимон Я. А., Микула С. О., Микула О. Я. Дослідження властивостей  сировинних сумішей для виготовлення стінних виробів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, № 761. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013. – С. 21–23. 6. Яворський В. Т., Калимон Я. А., Микула С. О., Микула О. Я. Термографічне дослідження сумішей  з відходами збагачення вугілля // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, №787. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2014. – С. 122–127. 7. Микула О. Я. Дослідження властивостей відходів збагачення вугілля з високим вмістом золи // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, №761. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – С. 21–23. 
8. Яворський В. Т., Калимон Я. А., Верхомій А. І., Микула О. Я. Перетворення сполук сірки у нероз-чинні речовини при виробництві будівельної цегли // Труды Одесского политехнического института. Вып. 3 (15), – Одесса, 2001. – С. 300–302. 9. Яворський В. Т., Калимон Я. А., Микула С. О. Технологические аспекты переработки отходов углеобогащения в строительные материалы. “Ресурсосбережение и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии”: Материалы Международной науч.-техн. конф., 24–26 ноября 2010 г.: Минск, БГТИ, 2010. – Ч. 2. – С. 61–62. 10. Яворський В. Т., Верхомій А. І., Микула О. Я. Підбір методик для визначення сполук сірки в керамічних виробах // Вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 1998. №339. – С. 147–149.