Дослідження властивостей сировинних сумішей для виготовлення стінних виробів

Authors: 

Калимон Я.А., Микула С.О., Микула О.Я.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

In this article properties of raw material mixtures for making of wall wares, which contain wastes of enriching of coal, clay and hard additions – manganese ore and limestone were investigated. Also, high-quality indexes of wares and degree of fastening of Sul'furu during termoobroblennya, which was conducted in production terms for the temperatures of 950 °С were examined. Досліджено властивості сировинних сумішей для виготовлення стінних виробів, які містять відходи збагачення вугілля, глину і тверді додатки – марганцеву руду та вапняк. Досліджено також якісні показники виробів і ступінь зв’язування Сульфуру під час термооброблення, яке здійснювали у виробничих умовах за температури 950 °С. 

1. Энергосберегающие технологии производства стеновой керамики / Д.И. Швайка, А.П. Виговская, О.Ф.Шкарлинский. – К.: Будівельник, 1987, – С. 118. 2. Яворський В.Т.., Калимон Я.А., Верхомій А.І., Микула О.Я. Перетворення сполук сірки у нерозчинні речовини при виробництві будівельної цегли. // Тр. Одесского политех. ин-та. Вып. 3 (15). – 2001. – С. 300–302.