термогравіметричний аналіз

Синтез, характеристика і біологічна активність суміші лігандів (іміну бензидину та 1,10-фенантроліну) та йонів Fe(II), Co(II), Ni(II) та Cu(II)

За реакцією первинного ліганду (іміну бензидину) (H2L) та вторинного ліганду (1,10-фенантролін) (L`) з йонами металів Fe(II), Co(II), Ni(II) та Cu(II) у мольному співвідношенні 1:2:2 синтезовані бінуклеарні металічні комплекси. За допомогою елементарного аналізу, FT-IR, UV-VIS, магнітної сприйнятливості, молярної провідності, 1H ЯМР та термогравіметричного аналізу TGA-DTA визначено характеристику комплексів. Показано, що комплекси з Fe(II), Co(II) і Ni(II) мають восьмигранну геометрію, тоді як комплекс з Cu(II) має квадратну площинну геометрію.

Синтез нових епоксипероксидів та пероксидовмісних похідних α-d-галактопіранози на їх основі

Реакцією епіхлоргідрину з дитретинними ω-гідроксиалкілпероксидами синтезовано нові епоксидовмісні пероксиди. З’ясовано вплив умов проведення реакцій на вихід та склад продуктів взаємодії. Реакціями отриманих пероксидовмісних гліцидилових етерів з 1,2;3,4-діізопропіліден-α-D-галактопіранозою або 6-гліцидил-1,2;3,4-діізопропіліден-α-D-галактопіранози з ω-гідроксиалкілпероксидами синтезовано нові пероксидні похідні з дитретинними та первинно-третинними пероксидними групами.

Термічна стійкість та технологічні властивості полімервмісних мастильно-охолоджувальних рідин

The thermal resistance of coolant-lubricant liquid samples made on the basis of “Gala” washing liquid was studied with the help of the derivatrography method. The effect of polymer additives on their thermal resistance and penetrating and washing properties was determined. Методом дериватографії досліджено термічну стійкість зразків мастильно-охолоджу- вальних рідин, приготовлених на основі миючого засобу “Gala”. Виявлено вплив полімерних добавок МОР на їх термічну стійкість та проникаючі і миючі властивості. 

Combustion Properties of Several Species of Wood

Six species of wood were studied by combined thermogravimetric and differential thermal analysis (TG/DTA) so as to evaluate their combustion properties in terms of the amount of energy released, the initial temperature of ignition, and the cleanness of burning. Pinus monticola, Acer saccharum, Quercus rubra, Diospyrus spp., Tabebuia spp. and Guaiacum spp. were chosen to provide a wide range of hardness values and densities. Quercus rubra burned to the hottest temperature of the samples, and also left the least amount of ash behind. For Guaiacum spp.