ультразвук

Перспективи очищення водних середовищ від полютантів активованими ультразвуком бентонітами

У роботі проаналізовані перспективи застосування природних сорбентів у природоохоронних технологіях. Об’єктом дослідження була глиниста порода з лівого берега верхів’я річки Південний Буг (околиці м. Хмельницький). Збагачення породи монтморилонітом проводили центрифугуванням суспензії глини з отриманням фракції ≤ 5 мкм. Мінеральний склад збагаченої глини встановлювали за даними Х-променевого дифрактометричного та комплексного термічного аналізів. Хімічну активацію збагаченої глини проводили 5 % водним розчином NaCl, фізичну активацію – дією ультразвуку.

Дослідження властивостей, антиоксидантна актив-ність та in silico молекулярний докінг хітозану з відходів черепашок равлика за допомогою ультразвукової методикии

Равлики поширені в Індонезії, особливо в Кедірі, але черепашки равлика не мають комерційної цінності. У цій роботі описано характеристику й in vitro оцінку біоактивності хітозану з відходів черепашок равликів (хітозан-SSW), отриманого за допомогою ультразвукової методики, та проаналізовано потенціал хітозану як інгібітора рецепторів вільних радикалів за допомогою методу молекулярного докінгу in silico.

Оxidative destruction of benzene in the conditions of unstationary cavitation excitation

The threshold value of the energy required for the decomposition of benzene after the cessation of cavitation has been established. The regularities of the oxidative destruction of benzene in the cyclic mode "cavitation-exposure" were established. The possibility of destruction of benzene in case of initiation of the process by introducing a certain amount of its cavitationally activated part into the water-benzene medium is shown. The role of oxygen in the cavitation decomposition of benzene was experimentally confirmed.

Синтез наночастинок срібла гальванічним заміщенням на маґнії в розчинах натрію поліакрилату в ультразвуці

Досліджено “зелений” синтез наночастинок срібла (AgNPs) внаслідок гальванічного заміщення (ГЗ) на маґній у розчинах натрію поліакрилату (NaPA) в ультразвуці (22 кГц). Запропоновано механізм спільної дії ГЗ та ультразвуку з утворенням AgNPs. Визначено, що синтезовані розчини AgNPs характеризуються максимумом поглинання за 410 нм, значення якого не залежить від концентрацій прекурсорів (AgNO3 та NaPA) і тривалості процесу. Розміри наночастинок, що мають сферичну форму, не перевищують 30 нм.

ВПЛИВ КАВІТАЦІЙНИХ ЯВИЩ НА ПРОЦЕСИ РУЙНУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ ТА БІОЛОГІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ У ВОДІ

Досліджено закономірності кавітаційного очищення стічних вод харчових та хімічних виробництв від органічних та біологічних забруднень в присутності газів різної природи. Встановлено оптимальний діапазон температур 313 К – 318 К для кавітаційної обробки стічних вод. Показано, що процес кавітаційного руйнування органічних сполук можна описати кінетичним рівнянням першого порядку. Підтверджено ефективність барботування газів в кавітаційну зону з метою інтенсифікації одночасного руйнування мікробіологічних та органічних забруднень у стічних водах промислових виробництв.

Встановлення закономірностей зміни концентрацій мікроорганізмів та водорозчинних сполук у забрудненій воді після оброблення ультразвуком

Досліджено закономірності зміни концентрації мікроорганізмів та водорозчинних органічних сполук у забрудненій воді в умовах кавітаційного оброблення та вплив величини біологічного забруднення води на величину показника хімічного споживання кисню.

ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗАМІЩЕННЯМ У РОЗЧИНАХ НАТРІЮ ПОЛІАКРИЛАТУ

Досліджено синтез наночастинок срібла (AgNPs) магнієвим скрапом у розчинах натрію поліакрилату соногальванічним та гальванічним заміщенням. Встановлено, що впродовж цих процесів у розчинах NaPA срібло практично не осідає на магнієвій поверхні. Натрію поліакрилат забезпечує стабілізацію AgNPs з утворенням розчинів жовтого забарвлення з максимумом поглинання ~415 нм. Показано, що синтез AgNPs соногальванічним заміщенням відбувається внаслідок одночасного перебігу гальванічного заміщення магнієм і  відновлення Ag(I) за допомогою радикалів і відновників.

Вплив ультразвуку на закономірності одержання та властивості остеопластичних пористих композитів

Досліджено прищеплену кополімеризацію 2-гідроксіетилметакрилату до полівінілпіролідону у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту) під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку, природи та кількості мінерального наповнювача на швидкість полімеризації і склад кополімерів. Ультразвук суттєво інтенсифікує процес полімеризації та активно впливає на формування складу кополімерів. Під дією його формується пористіша структура композитів навіть без використання спеціальних спінювальних агентів.

ОКРЕМИЙ ВИПАДОК ТЕРМОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ КАВІТАЦІЙНОГО СОНОЛІЗУ ВОДИ

Розглянуто механізм сонолізу води з утворенням як інтермедіатів (вільних радикалів), так і основних продуктів (водню та кисню), що мають важливе значення для теплоенергетики і технологій водоочищення, які ґрунтуються на застосуванні передових процесів окиснення. Проаналізовано ефективність генерування гідроксильних радикалів у середовищі інертних газів та кисню.

ЕТАЛОН ОДИНИЦІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТИСКУ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Проаналізовано актуальність створення в Україні первинного еталона одиниці ультразвукового тиску у водному  середовищі  в  діапазоні  частот  від  0,5 МГц  до  10 МГц,  зумовлену  необхідністю метрологічного  забезпечення чинного  ультразвукового  медичного  обладнання  та  проведення  процедур  оцінки  відповідності  вимогам  технічного регламенту  щодо  медичних  виробів  для  введення  їх  в  експлуатацію.  Перелік  параметрів  акустичного  виходу ультразвукового  медичного  обладнання  стандартизований  Міжнародною  електротехнічною  комісією (ІЕС),  зокрема параметри  ультразвукового