вимірювальний перетворювач

Ресурси структурної оптимізації газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів

В статті проаналізовано та обґрунтовано ресурси структурного синтезу схем газогідродинамічних дросельних перетворювачів для вимірювання фізико-механічних параметрів плинних середовищ. Такі ресурси, як кількість дроселів в схемі та їх компонування; тип дросельних елементів; вимірювальні канали з певним типом вихідного сигналу, режим живлення вимірювального перетворювача можуть бути інтегровані в процес проектування вимірювального перетворювача конкретного параметра.

Засоби вимірювання постійного струму на основі квантових магнітометричних сенсорів

Запропоновані структури частотокерованого калібратора, вимірювального перетворювача та компаратора постійного струму, побудованих на основі квантових магнітометричних сенсорів. Особливістю пропонованого комплексу є застосування універсальної структури КМС, для якого тільки зовнішні комутації визначають тип приладу та його призначення.

Математичні моделі дросельних елементів газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів

В статті наведені витратні характеристики дросельних елементів, які застосовують у вимірювальних схемах перетворювачів параметрів плинних середовищ. Огляд включає широке коло досліджень характеристик нестискуваних та стискуваних, ньютонівських та неньютонівських середовищ в умовах ламінарного, перехідного та турбулентного режиму руху в каналах різного поперечного перерізу. Розглянуто рівняння, що застосовуються для макроскопічних потоків. Наведено теоретичні рівняння для розрахунку перепаду тиску під час руху середовищ у мікроканалах та зазначено умови та діапазон їх застосування.

Розроблення та аналіз варіантів апаратної реалізації портативних частотних аналізаторів імпедансу

Описано та проаналізовано три варіанти побудови портативних частотних аналізаторів імпедансу на сучасній елементній базі та розглянуто можливості їх використання в поєднанні із ПК, а саме: на базі спеціалізованих мікросхем AD5933/AD5934, сигнального мікроконтролера STM32F4, програмованої логічної матриці сім’ї Cyclone. Також наведено алгоритми функціонування ЧАІ, з описом процедур калібрування та визначення параметрів АВП, коригування та опрацювання результатів вимірювання. 

Дослідження вимірювальних перетворювачів за допомогою операторного методу

Розроблено новий підхід для знаходження аналітичного виразу функції перетворення вимірювального перетворювача фізичної величини на основі аналізу його вихідного сигналу за допомогою розробленої спеціальної установки, завдяки якій способом спеціальних регулювань визначають основні параметри еталонної функції перетворення, що відповідає досліджуваній кривій.

Вимірювальні перетворювачі параметрів контактних ємнісних сенсорів

Проаналізовано варіанти побудови вимірювальних перетворювачів «імпеданс-напруга» з контактними сенсорами, що забезпечують режим заданого струму або напруги та інваріантність результату до неінформативного імпедансу.