Засоби вимірювання постійного струму на основі квантових магнітометричних сенсорів

2019;
: cc. 59 - 65
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра захисту інформації
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Запропоновані структури частотокерованого калібратора, вимірювального перетворювача та компаратора постійного струму, побудованих на основі квантових магнітометричних сенсорів. Особливістю пропонованого комплексу є застосування універсальної структури КМС, для якого тільки зовнішні комутації визначають тип приладу та його призначення. Точність та стабільність таких приладів забезпечується високою точністю визначення та стабільністю атомних констант робочої речовини застосованих в КМС, стабільністю магнітної системи перетворення постійного струму в індукцію магнітного поля та ступенем захисту від впливу зовнішніх магнітних полів.

  1. Бобков Ю. М., Томаш М. Й., Гаранюк І. П. До питання побудови прецизійних перетворювачів та стабілізаторів струму // Вісник Львівського політехнічного інституту, “Автоматичні та інформаційно- обчислювальні пристрої” – 1972. № 68. С. 33–38.
  2. Бобков Ю. Н., Гаранюк И. П. и др. Квантовые измерительные преобразователи / под общей ред. Ю. Н. Бобкова. Львов: Издательское объединение “Выща школа”, 1978. – 181 с.
  3. Бичківський Р. В., Зорій В. І., Столярчук П. Г. Основи метрологічного забезпечення: навч. посіб. Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”,1999. – 180 с.
  4. А. с. 2109191 (СССР). Квантовый магнитометр Мs-типа / Ю. Н. Бобков, И. П. Гаранюк и др. 1976.
  5. Гаранюк І. П. Система компенсації залишкового поля магнітних екранів у стабілізаторі струму з квантовим магнітометричним перетворювачем: Збірник наукових праць Української Академії друкарства “Комп’ютерні технології друкарства”. 2010. № 24.
  6. Обозовський С. С. Інформаційно-вимірювальна техніка / Методологічні питання теорії вимірювань. К.: ІСДО, 1993. 424 с.
  7. Розенблат  М. Г.,  Михайлов Г. Х.  Источники  калиброванных  напряжений постоянного тока. М.: Энергия, 1976. 208 с.
  8. Безикович А. Я. и др. Источник опорного напряжения для компенсационных измерительных систем постоянного тока // Исследования в области электрических измерений. Л.: Энергия, 1971. С. 58–63.
  9. Зограф И. А. Методика расчета и анализ погрешностей преобразователей цифровых приборов, использующих явление ядерного магнитного резонанса // Сб. “Электроизмерительная техника и автоматика” ЛПИ им. М. И. Калинина, 1963. – С. 10–18.