віртуальне навчальне середовище

АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧІВ ДО ВНС УНІВЕРСИТЕТУ

Проведено огляд практичної реалізації механізмів доступу користувачів до ВНС університету на прикладі системи дистанційного навчання Moodle. З'ясовано, що однією з ознак навчального процесу є його керованість, яка передбачає можливість планування та проектування навчального процесу. Розглядаються практичні питання, пов'язані з адмініструванням віртуального навчального середовища (ВНС) університету з точки зору організації та диференціації прав доступу різних категорій користувачів.

Методика масового імпортування питань із відповіддю так/ні у ВНС Львівської політехніки

Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у ВНС Львівської політехніки найпростіших тестових питань (із відповіддю так/ні) за допомогою простих операцій у Word і Excel. Методика придатна до поширення на питання інших типів.

Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання

Розглянуто проблеми впровадження системи дистанційної освіти із адаптивним компонентом, а також виконано порівняльний аналіз програмного забезпечення для організації електронного навчання.

Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес

Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання, які реалізовані із урахуванням мережевоцентричних технологій.

Підхід до формування вимог інформаційної безпеки систем електронного навчання

У статті розглянуто класифікацію та узагальнену структурну модель системи електронного навчання, зорієнтовані на потреби аналізу інформаційної безпеки. В рамках розробленої моделі запропоновано підхід до формування вимог безпеки систем електронного навчання

Можливості аналізу та підвищення якості тестових завдань з використанням системи управління навчанням Moodle

Описано, як за допомогою вбудованих засобів для автоматизації обчислень статистичних показників за результатами виконання тестових завдань можливо контролювати та об’єктивно оцінювати якість тестів.

Control and objective estimation of a test’ quality are possibly carry out wih help of build-in means for statistic indeces calculation by executive results of the test tasks.

Особливості створення глосарія – термінологічного наповнення дисципліни у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

Розглянуто можливості термінологічного наповнення дисципліни у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки за допомогою глосарія, порядок його створення та особливості користування.

This article contains the facilities of terminological filling of discipline in Virtual learning system of Lvivska polytechnica by means of glossary, the way of its creating and the features of its using.

Створення єдиного інформаційного простору як засіб інтеґрації вищої і середньої школи

Обґрунтовано ідею інтеґрації середньої школи у віртуальне навчальне середовище вищого навчального закладу, окреслено шляхи її реалізації та проаналізовано проблеми, які можуть виникати в процесі інтеґрації. 

At the paper the idea of secondary school integration in higher school virtual learning environment and its realization ways is proposed. Problems that may arise in the integration process are under consideration.