вищий навчальний заклад

Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи

Досліджено теоретико-правову модель діяльності вищих навчальних закладів
України, визначено її концептуальні та юридичні основи. Проаналізувавши природу
вищого навчального закладу як головного складового елементу системи вищої освіти та
ключового суб’єкта освітніх правовідносин доведено, що він є юридичною особою при-
ватного або публічного права, яка з підстав, передбачених національним законодавством,
долучається до публічних відносин і наділена адміністративними повноваженнями.
Відзначено, що вищий навчальний заклад як головний складовий елемент

Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ

Розглянуто методи та засоби реалізації заходів та етапів формування цілісного інформаційного образу вищого навчального закладу, а саме таких етапів: планування входження в генератори, підготовка інформаційного ресурсу, входження в генератори, стаціонарна інформаційна діяльність, комплексна верифікація результатів. Описано цикли та алгоритм, що є ключовими для якісного та ефективного виконання робіт підрозділами для формування інформаційного образу ВНЗ.

ПРОЦЕС КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ РОЗРОБОК У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Проаналізовано процес комерціалізації наукових розробок у вищих навчальних закладах України та в окремих розвинених зарубіжних країнах. Процес комерціалізації дослідницьких продуктів у вищих навчальних закладах України розглядається як обґрунтований та необхідний спосіб збільшення їхнього фінансового потенціалу. Проаналізовано різні механізми та способи комерціалізації дослідницьких продуктів, що використовуються іноземними вищими навчальними закладами. Виокремлено певні проблеми процесу комерціалізації наукових розробок в Україні.

Створення єдиного інформаційного простору як засіб інтеґрації вищої і середньої школи

Обґрунтовано ідею інтеґрації середньої школи у віртуальне навчальне середовище вищого навчального закладу, окреслено шляхи її реалізації та проаналізовано проблеми, які можуть виникати в процесі інтеґрації. 

At the paper the idea of secondary school integration in higher school virtual learning environment and its realization ways is proposed. Problems that may arise in the integration process are under consideration.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Процес прийняття рішення в менеджменті сучасним вищим навчальним закладом стає все більш системним та комплексним. В управлінні університетом, як і в управлінні підприємством важливо пам’ятати, що ефективність операцій впливає на результативність функціонування установи загалом. Наведено приклади використання різних методів управління вищим навчальним закладом, що ґрунтуються на інноваційному підході: управління якістю за стандартами ISO 9001, використання збалансованої системи показників, застосування моделі “Скандія-навігатор”. 

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ START-UP НА ПЛАТФОРМІ ВНЗ

Обґрунтовано, що в Україні вже сьогодні створено умови для формування start-up на платформі ВНЗ, при цьому доведено, що всі учасники start-up –підприємства, фірми, ВНЗ, викладачі, студенти тощо – мають чітко виражену мотивацію. На основі проведених досліджень сформовано рекомендації щодо законодавчого закріплення деяких елементів мотивування інноваційного процесу. Розроблено методи для створення та управління start-up на платформі ВНЗ в умовах сучасного стану економіки України.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Означено актуальність дослідження інноваційного розвитку вищих навчальних закладів. Розглянуто наукові підходи до інноваційного розвитку вищого навчального закладу. Окреслено основні складові інноваційного розвитку вищого навчального закладу, проаналізовано напрямки впровадження освітніх інновацій, визначено необхідність дослідження фінансової складової інноваційного розвитку навчальних закладів.