Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто методи та засоби реалізації заходів та етапів формування цілісного інформаційного образу вищого навчального закладу, а саме таких етапів: планування входження в генератори, підготовка інформаційного ресурсу, входження в генератори, стаціонарна інформаційна діяльність, комплексна верифікація результатів. Описано цикли та алгоритм, що є ключовими для якісного та ефективного виконання робіт підрозділами для формування інформаційного образу ВНЗ.

1. Пелещишин А. М. Формування структури соціально-інформаційних інтерфейсів як вирішення задачі про призначення відповідальності / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 1(2). – С. 17–23.

2. Висоцька В. А. Моделювання етапів життєвого циклу комерційного web-контенту / В. А. Висоцька, Л. Б. Чирун, Л. В. Чирун // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 69–87.

3. Висоцька В. А. Формальні моделі етапів життєвого циклу WEB-контенту [Текст] / В. А. Висоцька, Л. Б. Чирун, Л. В. Чирун // Наукові праці Чорноморського держ. Університету ім. П. Могили : Комп'ютерні технології. – 2011. – Вип. 148, Том 160. – С. 107–113.

4. Додонов А. Г. Методика аналитического исследования динамики событий на основе мониторинга веб-ресурсов сети Интернет / А. Г. Додонов, Д. В. Ландэ // Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности: Материалы международной научной конференции ИТБ-2014. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. – С. 3–17.

5. Ляхта О. Життєвий цикл товару [Текст] / О.Ляхта // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 79–84.

6. Paul Trott Innovation Management and New Product Development / Paul Trott // Financial Times Press. – 2012. Р. 648.

7. Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх // Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2000. – С. 322.

8. Project Management Methodology [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mpmm.com/ (дата звернення: 16.07.2015 р.). – Назва з екрана.

9. Корячко В. Процессы и задачи управления проектами информационных систем. Учебное пособие / В. Корячко, А. Таганов // Гарячая Линия – Телеком. 2014. – 376 с.

10. Пелещишин А. М. Дослідження етапів формування цілісного інформаційного образу ВНЗ / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж // Управління розвитком складних систем : зб. наук. пр. / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – К., 2014. – С. 127–132.

11. Корж Р. О. Етапи формування цілісного інформаційного образу ВНЗ та їхня характеристика / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ї Міжнар. наук. конф. ІКС – 2014, 21–24 трав. 2014 р., Україна, Львів, Славське / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2014.

12. Березко О. Оцінка рівня персоніфікованості користувацького інформаційного наповнення / Олександр Березко // Комп’ютерні науки та інженерія (CSE-2010) : матеріали ІV Міжнар. конф. мол. вчених, 25–27 лист. 2010. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 398–399.

13. Березко О. Л. Алгоритм активної реферальної персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web / О. Л. Березко // Науковий вісник Нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.4. – С. 281–285.

14. Lane J. Foundation Website Creation with CSS, XHTML, and JavaScript / Jonathan Lane, Meitar Moscovitz, Joseph R. Lewis // Friends of ED, 2012. P. 334.

15. du Preez M. Web-based learning solutions for communities of practice: developing virtual environments for social and pedagogical advancement / M. du Preez // Online Information Review. – 2010. – Vol. 34, Issue 3. – P. 511–512.

16. Тимовчак-Максимець О. Ю. Розроблення формалізованих запитів для виявлення веб-форумів та дискусій // О. Ю. Тимовчак-Максимець, А. М. Пелещишин // Вісник Національного авіаційного університету. – К., 2012. – № 1 (50) 2012. – С. 106–111.

17. Берко А. Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, Л. Чирун // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2013. – № 771 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 126–135.

18. Romaniuk A. Named-entity recognition for sentiment analysis of ukrainian reviews / A. Romaniuk, M. Romanyshyn // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2013. – № 777 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 83–86.

19. Юсупова Н. И. Алгоритмическое и программное обеспечение для анализа тональности текстовых сообщений с использованием машинного обучения / Н. И. Юсупова, Д. Р. Богданова, М. В. Бойко // Вестник УГАТУ. – 2012. – Т. 16, № 6(51). – С. 91–99.

20. Pang B., Lee L. Opinion Mining and Sentiment Analysis / B. Pang, L. Lee // Foundations and Trends in Information Retrieval. – Vol. 2, Nos. 1–2. – 2008. –135 p.

21. Лебедева Н. Информационнокоммуникационные технологии в вузе : монография / Н. Лебедева. LAP Lambert Academic Publishing. – 2014. – 156 с.