втрати

Лін менеджмент в умовах економічного зростання та розвитку

Досліджено особливості та принципи застосування lean менеджменту. Виявлено причини упровадження lean концепції, а також склад lean команди. Сформовано рекоме- ндації щодо впровадження системи lean менеджменту на підприємстві з метою економіч- ного зростання в умовах розвитку та впровадження нових видів зовнішньоекономічної діяльності.

Приклади результатіввід дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення

Представлено приклади широко відомих випадків настання ризиків, пов’язаних із негативними сценаріями використання програмного забезпечення, що принесли вагомі втрати власникам, авторам чи суспільству. Основним критерієм для пошуку та вибору таких прикладів стала достовірність, вагомість та можливість навести точні дані про економічні втрати або порядок втрат. Висвітлені основні передумови настання ризику, перебіг подій та втрати, що стали наслідком. Проведено оцінювання економічного результату подій. Запропоновано підхід до оцінювання значущості втрат.

Формування витрат та регулювання втрат від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення

Розглянуто основні класи втрат від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення, а також витрати, повязані із ліквідацією наслідків. Стосовно кожного класу надані метрики, що можуть допомогти оцінити втрати за кожним класом. Запропоновано методику розрахування економічних наслідків згідно з переліченими класами. Ця методика покликана ефективно оцінювати втрати від настання негативних сценаріїв використання програмного забезпеченя не залежно від галузі сучасного бізнесу, в якій розглядається можливий інцидент або той, що відбувся.

Підвищення точності вимірювання активної потужності за значною реактивною складовою навантаження створенням середньої точки шунта

Розглянуто широкосмуговий ватметр прохідної потужності з корекцією похибки від власного споживання для вимірювання активної потужності на фоні великих реактивних складових у радіочастотному діапазоні. Об’єктами досліджень є електромагнітні елементи (дроселі/трансформатори), що працюють на високих частотах до одиниць мегагерців і мають сильно спотворені форми сигналів. Описані особливості побудови вхідної ланки ватметра прохідної потужності із середньою точкою шунта. Наведено формули розрахунку активної потужності з урахуванням впливу реактивної складової шунта.

Технологічні втрати рекуперованої електроенергії в тяговій мережі постійного струму

У статті проаналізовано ефективність застосування рекуперативного гальмування електрорухомим складом постійного струму. Моніторинг напруг та струмів виконано для електропоїздів ЕПЛ2Т та електровозів ВЛ8. Розраховано основні, додаткові та повні технологічні втрати енергії рекуперації в тяговій мережі постійного струму. Побудовано статистичні та теоретичні розподіли діючого струму, додаткових та повних втрат енергії рекуперації, а також розраховано основні імовірнісні показники.