вища освіта

Дослідження тенденцій розвитку ринку вищої освіти в умовах війни

Досліджено специфіку функціонування ринку освітніх послуг та попит на вищу освіту в умовах війни. Здійснено оцінювання частки випускників закладів загальної се- редньої освіти, фахової передвищої освіти, студентів, що вдруге вступили до ЗВО, серед загальної кількості абітурієнтів 2018–2021 років. Проаналізовано державні видатки на сферу освіти та їхній вплив на зміну кількості абітурієнтів, що навчаються за державним замовленням. Підтверджено тенденцію до підвищення попиту на заклади фахової передвищої освіти через зміну вимог та дисбаланс на ринку праці.

Implementing quality assurance practices in teaching machine learning in higher education

The development of machine learning and deep learning (ML/DL) change the skills expected by society and the form of ML/DL teaching in higher education.  This article proposes a formal system to improve ML/DL teaching and, subsequently, the graduates' skills.  Our proposed system is based on the quality assurance (QA) system adapted to teaching and learning ML/DL and implemented on the model suggested by Deming to continuously improve the QA processes.

Незалежний освітній аудитор як суб’єкт громадського механізму забезпечення якості вищої освіти

Розглянуто стан і ризики функціонування системи державного забезпечення якості вищої освіти в Україні. Запропоновано громадський механізм управління якістю вищої освіти через створення інституту незалежних освітніх аудиторів. Виокремлено переваги незалежного освітнього аудиту для закладів вищої освіти. Визначено вимоги до освіти та рівня фахової підготовки незалежних освітніх аудиторів.

Державно-приватне партнерство у вищій освіті України

У статті досліджено правові проблеми та потенціал розвитку державно-приватного партнерства в сфері вищої освіти. Державно-приватне партнерства розглянуто як гнучкий і перспективний інструмент для залучення приватних інвестицій в інфраструктуру, що забезпечує необхідну кооперацію науково-освітніх центрів з компаніями реального сектора економіки, що сприяє досягненню Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року у сфері освіти.

Заклади вищої освіти в Україні: правові аспекти їх функціонування

З’ясовано, що правовий механізм системи регулювання вищої освіти являє собою
сукупність міжнародно-правових актів, зобов’язань України, Конституції України,
законів України, підзаконних нормативних правових актів та індивідуальних актів
застосування, покликаних здійснювати регулювання правовідносин між суб’єктами
освітньої діяльності в процесі впливу на сферу освіти. Визначено, що особливостями
організаційно-правового механізму державного регулювання трансформації вищої
освіти є самостійний розвиток та інноваційна діяльність, як акцентовано в Законі

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 21001:2018

Проаналізовано міжнародні та європейські стандарти у сфері забезпечення якості освіти, їхні основні принципи та рекомендації щодо створення внутрішньої системи забезпечення якості у закладі освіти на основі процесного підходу, що запропоновані Міжнародним стандартом ISO 21001:2018. Запровадження політики системи управління якістю вищої освіти повинно ґрунтуватися на студентоцентричності навчання, культурі, традиціях закладу вищої освіти, наборі переконань і цінностей, що зумовлюють поведінку закладу освіти на ринку освітніх послуг.

Проблема формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми

Розглянуто проблему формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми. Аналіз сучасних європейських та вітчизняних тенденцій університетів засвідчив актуальність переходу від простої поінформованості чи навіть просвітництва на вищий рівень формування компетентності майбутніх фахівців. Нині актуальна така система університетів, суть якої ґрунтується на якісних знаннях, компетенціях, педагогічних новаціях, розвиткові власної компетентності.

Benefits and Challenges of the Double Diploma Programs Within the National Higher Education System

The article deals with the benefits and challenges of the double diploma programs within the national higher education system. The main objectives are defined as the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature highlighting different aspects of the problem under research, and study of the double diploma programs implementation in European higher schools and Ukrainian universities.

Post–secondary and Higher Education of Indigenous Peoples in Canada: Historical, Social, Economic, Cultural, Family–related, and Individual Barriers

The article deals with the issues of post–secondary and higher education of indigenous peoples in Canada. The main objectives are defined as the theoretical analysis of scientific and pedagogical literature highlighting different aspects of the problem under research and identifies of the barriers to obtaining post–secondary and higher education by indigenous peoples. The post–secondary and higher education have been studied by foreign and Ukrainian scientists (Т. Andryushchenko, O. Barabash, N. Bidyuk, B. Burtch, M. Busko, J. Friesen, V. Friesen, S. Honcharenko, V. Kirkness, D. Klyne, O.

The Impact of External Factors on the Quality of Higher Education in Ukraine

The article presents the results of analyzing the effect of external factors on the development and quality of higher education in Ukraine. Among them the authors differentiate quality secondary education, well organized vocational guidance at schools, effective system of selection and admission of school leavers, prediction of the need for certain specialties, providing autonomy for universities and effective work of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education.