Дослідження тенденцій розвитку ринку вищої освіти в умовах війни

2023;
: cc. 299 - 312
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра маркетингу і логістики
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено специфіку функціонування ринку освітніх послуг та попит на вищу освіту в умовах війни. Здійснено оцінювання частки випускників закладів загальної се- редньої освіти, фахової передвищої освіти, студентів, що вдруге вступили до ЗВО, серед загальної кількості абітурієнтів 2018–2021 років. Проаналізовано державні видатки на сферу освіти та їхній вплив на зміну кількості абітурієнтів, що навчаються за державним замовленням. Підтверджено тенденцію до підвищення попиту на заклади фахової передвищої освіти через зміну вимог та дисбаланс на ринку праці. Окреслено основні чинники, що впливають на зміну попиту в умовах війни. Встановлено залежність зміни попиту від регіонів України, в яких розташований ЗВО, та підвищення цін на послуги вищої освіти. Ідентифіковано чинники впливу на потенційних українських абітурієнтів, які вступають у ЗВО за кордоном. Для підтвердження репрезентативності отриманих результатів в частині ідентифікації чинників впливу на зниження попиту на ринку освітніх послуг проведено опитування серед студентів першого курсу Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». На підставі кількості студентів цього інституту підкреслено, що відтермінування від мобілізації не вплинуло на зростання попиту на вищу освіту серед чоловіків.

 1. International Labour Organization. URL: https://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm(дата звернення 12 листопада 2022).
 2. Аналітична та статистична інформація. Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/ analitics/68 (дата звернення 25 жовтня 2022).
 3. Барвінок В. Ю., Воронцова А. С., Петрушенко Ю. М. (2021). Теоретичний аналіз виявлення детермінант попиту та пропозиції на вищу освіту. Вісник СНАУ, 1 (87), 16–20.
 4. Баша І. М. (2015). Маркетингові дослідження на ринку освітніх послуг. Київ. 237 с.
 5. Букало Н. А. Фактори формування та задоволення потреб споживачів у послугах вищої освіти. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/153583714.pdf (дата звернення 20.10.2022).
 6. Данилишин Б. (2005). Інноваційна модель економічного розвитку: роль вищої освіти.Вісник Національної академії наук України, 9, 26–35. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1083/03-Danilishyn.pdf?sequence=1 (дата звернення 11 жовтня 2022).
 7. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 28 жовтня 2022).
 8. Єдина державна електронна база з питань освіти. URL: https://info.edbo.gov.ua (дата звернення 7 жовтня 2022).
 9. Жегус О. В. (2018).Моделювання попиту на освітні продукти закладів вищої освіти в Україні. Проблеми економіки, 2 (36), 410–417. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018- 2_0-pages-410_417.pdf. (дата звернення 12 жовтня 2022).
 10. Звіт про внутрішнє переміщення в Україні. Опитування загального населення. Раунд 8, 17–23 серпня 2022 року. URL: https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini- opituvannya-zagalnogo-naselennya-raund-8–17–23?close=true (дата звернення 11 листопада 2022).
 11. Звіт про огляд витрат державного бюджету у сфері освіти і науки в частині підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у закладах вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/ media/budzhet/2021/12/Zvit.ohl.vytrat.derzh.byudzhetu.pidh.nauk.ta%20nauk-ped.kadriv.ZVO.pdf (дата звернення 25 жовтня 2022).
 12. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua (дата звернення 12 жовтня 2022).
 13. Мосьпан Н. (2021). Вища освіта та ринок праці в Україні: десятиліття взаємодії. Освітологічний дискурс, 20–38 (дата звернення 5 листопада 2022).
 14. Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA. URL: https://osvita.ua(дата звернення 4 листопада 2022). Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
 15. Верховна Рада України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1473860 (дата звернення 5 листопада 2022).
 16. Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян: Закон України від 14.04.2022 № 2196-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2196–20 (дата звернення: 22 листопада 2022).
 17. Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401. База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/401–2022-%D0%BF (дата звернення: 6 листопада 2022).
 18. Ревак І. О. (2014). Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку. Проблеми економіки, 4, 133–140. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems- of-economy-2014–4_0-pages-133_140.pdf (дата звернення: 10 жовтня 2022).
 19. Сисоєва С. О., Батечко Н. Г. (2011). Вища освіта України: реалії сучасного розвитку. Київ: ВД ЕКМО. 368 с.
 20. Чмирьова Л. Ю. (2013). Районування території України як один з факторів просторового соціально-економічного розвитку регіонів. Ефективна економіка, 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1878 (дата звернення: 15 листопада 2022).