Проблема формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми

Kucherenko N. The problem of formation of the mission of the university
in the legal discussion of educational paradigm

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто проблему формування місії університету в правовому дискурсі освітньої парадигми. Аналіз сучасних європейських та вітчизняних тенденцій університетів засвідчив актуальність переходу від простої поінформованості чи навіть просвітництва на вищий рівень формування компетентності майбутніх фахівців. Нині актуальна така система університетів, суть якої ґрунтується на якісних знаннях, компетенціях, педагогічних новаціях, розвиткові власної компетентності. Визначальними ознаками інноваційного розвитку освіти є: побудова навчання в контексті безперервного процесу; формування напряму на створення для студентів можливостей займати не стільки активну, скільки ініціативну позицію у навчальному процесі; сприяння студентам не лише в засвоюванні матеріалу, а й у пізнанні світу, самостійному пошуку відповіді, не сприймання знайденого як безперечної істини, активний діалог з ними. Для інноваційного типу освіти характерні універсальність, комплексність, що забезпечує основу сучасного світогляду про єдність ноосфери, соціосфери і психосфери

1. Zhukova V. O. Innovatsiina model rozvytku vyshchoho navchalnoho zakladu yak chynnyk zabezpechennia vysokoi yakosti pidhotovky fakhivtsiv [Innovative model of the development of a higher educational institution as a factor in providing high quality training of specialists]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2010. Vol. 17. pp. 344– 349. 2. Martynenko S. Yevropeiskyi prostir vyshchoi osvity: Tendentsii rozvytku ta priorytety [European Higher Education Area: Development Trends and Priorities]. Osvitolohiia. 2013. Vol. pp.163–167. 3. Vielcheva N. I. Naukovo-teoretychni osnovy derzhavnoho rehuliuvannia vyshchoi osvity [Scientific and Theoretical Foundations of State Regulation of Higher Education.]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13 4. Sydorenko T. M. Mekhanizm innovatsiinoho funktsionuvannia ta rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy [Mechanism of innovative functioning and development of higher education of Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia “Ekonomichni nauky”. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. 2015. No 5(91). pp. 77–84. 5. Lektsiia 3: Zmist osvity. Vyshchyi navchalnyi zaklad u systemi osvity [Lecture 3: The content of education. Higher educational institution in the education system]. Available at: http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/viewphp?id=40263#%D0%BBF2. 6. Skyba T. Yu. Analiz stanu i tendentsii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini. Naukovi pratsi [Analysis of the state and trends of higher education in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia. 2013. Vol 202. T. 214. pp. 136–140. 7. Kyian M., Okladna M., Perevalova L. Cuchasni tendentsii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini [Contemporary trends in the development of higher education in Ukraine]. Available at: http://www.kpi.kharkov.ua/ archive/Conferences 3 8. Dluhopolskyi O. Rozbudova vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity Ukrainy u svitli oriientyriv yevropeiskoho standartu [Development of an internal quality assurance system for higher education in Ukraine in light of the European standards]. Vyshcha osvita v Ukraini: poriadok dennyi dlia reform. Za zah. red. Nikolaieva Ye. B. Kyiv: Predstavnytstvo Fondu Konrada Adenauera v Ukraini Publ, 2017. pp. 28–33. 9. Nikolaienko S. Yakist vyshchoi osvity Ukrainy – pohliad u maibutnie [The quality of higher education in Ukraine is a look into the future]. Svit finansiv. Vol. 3(8). Zhovten, 2006. рр. 7–22. 10. Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” vid 17. 01. 2002 № 2984-III [Law of Ukraine “On Higher Education” of 17.01.2002 No. 2984-III.]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”/VR Ukrainy. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 11. Boliubash Ya. Ya. Orhanizatsiia navchalnoho protsesu u vyshchykh zakladakh osvity: Navch. posibnyk dlia slukhachiv zakladiv pidvyshchennia kvalifikatsii systemy vyshchoi osvity [Organization of the educational process in higher educational institutions]. Kyiv: VVP “KOMPAS” Publ, 1997. 64 p. 12. Lektsiia 3: Zmist osvity. Vyshchyi navchalnyi zaklad u systemi osvity [Lecture 3: The content of education. Higher educational institution in the education system] URL:http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/ viewphp?id=40263#%D0%BB3%D0%BF2 13. Iakymenko O. O. Chynnyky vplyvu na realizatsiiu orhanizatsiino-pravovoho mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia transformatsii vyshchoi osvity v Ukraini [Factors influencing the implementation of the organizational and legal mechanism of state regulation of the transformation of higher education in Ukraine]. Bulletin of the National University of Civil Protection of Ukraine. Seriia: Derzhavne upravlinnia. 2016. Vol. 2. pp. 141–151.