Державно-приватне партнерство у вищій освіті України

Parpan U. "Public private partnership in higher education of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджено правові проблеми та потенціал розвитку державно-приватного партнерства в сфері вищої освіти. Державно-приватне партнерства розглянуто як гнучкий і перспективний інструмент для залучення приватних інвестицій в інфраструктуру, що забезпечує необхідну кооперацію науково-освітніх центрів з компаніями реального сектора економіки, що сприяє досягненню Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року у сфері освіти. У порівнянні з більш простими моделями співпраці держави та бізнесу цей інструмент передбачає взаємодію наукового і освітнього потенціалу вищих навчальних закладів з інвестиційними, технологічними та промисловими ресурсами реального сектора економіки. Держава і заклади освіти знаходяться в конкурентній боротьбі за здобувачів вищої освіти та фінансування, потребують розвитку інфраструктури. Аналізуються переваги моделей державно-приватного партнерства з позиції приватного та публічного сектора, умови для розвитку цього механізму в державі. Робиться висновок, що державно-приватне партнерство у сфері вищої освіти має перспективи розвитку. Підкреслюється дисбаланс між потребами економічного й інноваційного розвитку України та якістю законодавства в сфері державно-приватного партнерства. Розглядаються проблеми правового регулювання, даються рекомендації щодо його вдосконалення.
Вказується, що державно-приватне партнерство є розвиненою формою реалізації інвестиційних проєктів щодо публічної (державної та комунальної) інфраструктури і передбачає високий рівень кооперації публічного та приватного секторів. Під державно-приватним партнерством необхідно розуміти юридично оформлену на певний строк, засновану на об’єднанні вкладів і розподілі ризиків співпрацю публічного та приватного партнерів з метою вирішення державних завдань, що здійснюється шляхом реалізації інвестиційних проєктів об’єктів, які перебувають у сфері публічного інтересу.
Акцентовано, що в Україні потенціал застосування державно-приватного партнерства обумовлений, передусім, повноваженнями держави в організації освітнього процесу, як наслідок, значним переважанням серед провідних вишів державних бюджетних установ, де право власності на майно належить державі. Така обставина відкриває значні можливості для використання концесійної та державно-приватного партнерства моделей розвитку інфраструктури навчальних закладів вищої освіти.

1. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrayiny na period do 2030 roku: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 30.09.2019 r. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 2. Pro kontsesiyu: Zakon Ukrayiny vid 03.10.2019 r. № 155-IХ. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2019. № 48. St. 325. 3. Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2010 r. № 2404-VI. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2010. № 40. St. 524. 4. Khomyshyn I. YU. (2019). Kontseptualʹni pytannya teoriyi i praktyky administratyvno-pravovoho rehulyuvannya osvity Ukrayiny v umovakh yevrointehratsiynykh protsesiv: dys. … d-ra yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Lʹviv. 510 s. 5. Bondarenko V. A. Yesimov S. S. (2018). Pryntsypy orhanizatsiyi ta zdiysnennya derzhavnoho nahlyadu i kontrolyu u sferi osvity. Sotsialʹno-pravovi studiyi. № 2. S. 32–38. 6. Hubanova T. (2019). Derzhavno-pryvatne partnerstvo u sferi osvity i nauky v Ukrayini: normatyvno-pravova kharakterystyka. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 6. S. 220–224. 7. Aleksandrova M. M., Dovhalyuk V. V. (2019). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v sotsialʹniy sferi. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. № 8. URL. http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/25.pdf 8. Zhytlovyy kodeks Ukrayinsʹkoyi SRS: Zakon Ukrayiny vid 03.06.1983 r. № 5464-Х. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1983. Dodatok do № 28. St. 573. 9. Pro osvitu: Zakon Ukrayiny vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2017. № 38–39. St. 380.