Правова поведінка як самоідентифікація людини в епоху постмодерну

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Vitalii Rohozianskyi. Legal behavior as human self-identification in the postmodern era.

1
Lviv Polytechnic National University

У статті з’ясовано філософсько-правові особливості правової поведінки як чинни- ка самоствердження людини в епоху постмодерну. У межах філософсько-правового ро- зуміння постмодерн слід розглядати в двох аспектах: концептуально-ідеалістичному (як теоретичної концепції) та нігілістичному (як сучасної суспільної дійсності). Відповідно до природно-правової теорії будь-яка поведінка буде правомірною, якщо людина, реалі- зуючи свої природні права, не порушуватиме аналогічні права інших осіб. Філософсь- кою основою такого підходу є вчення про свободу як про природний стан людини та про її (людини) свобідну волю. Свобода полягає в можливості робити все, що не завдає шко- ди іншому. Свобода людини, відповідно, не може бути абсолютною, адже вона обмежена таким же станом інших людей. Це власне і відображає філософсько-правовоге розуміння постмодерном поведінки людини в концептуально-ідеалістичному аспекті. Щодо розу- міння правомірної поведінки людини в нігілістичній площині постмодерну, то це є кон- формістська філософсько-правова концепція. Відповідно до якої поведінка людини під- порядковується новим суспільним стандартам й вимогам, а також може піддаватися психологічному тиску й маніпуляціям інших, сильніших за світоглядно-ціннісними пе- реконаннями.
Висновується, що правова поведінка є чинником самоствердження людини в епо- ху постмодерну, самоідентифікує її як особистість у соціальній дійсності. Право має цін- ність, позаяк воно сприяє самовизначенню і самоздійсненню людини, покладає нові мо- жливості для індивідуального та суспільного розвитку. Важливість цінності права для “постмодерної людини” та “постмодерного суспільства” беззаперечна. В умовах гіпер- динамчного темпу життя, концептуального хаосу та радикального плюралізму, право залишається фундаментальною цінністю для самоідентифікації, самотворення, самопре- зентації та збереження самоцінності людини.

1.​Shcherbyna V. Suchasna liudyna yak dzerkalo postmodernu. [Modern man as a mirror of postmodernity]. URL: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/514 (Accessed: 22.05.2023). [in Ukrainian].

2.​Filosofski problemy KhKhI stolittia. (2016). [Philosophical problems of the 21st century] Monohrafiia Za zah. red. A.I. Boiko; Peredmova O. V. Kulieshova. Cherkasy: FOP Hordiienko Ye.I. Publ. 210 p. [in Ukrainian].

3.​Menshenina A. (2021). Postmodern VS. postpostmodern: mozhlyvosti osiahnennia politychnoi diisnosti[Postmodern VS. post-postmodern: possibilities of understanding political reality]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Vol. 22. Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin. No 22(30). P. 30–37. [in Ukrainian].

4.​Hobatenko V. (2010) Liudyna i suspilstvo v sytuatsii postmodernu: filosofsko-politychni determinanty. [Man and society in the postmodern situation: philosophical and political determinants]. Sotsiohumanitarni problemy liudyny. No 5. P. 151–166. [in Ukrainian].

5.​Volter. (2011) Kandid: filosofski povisti. [Candide: philosophical novels] Pereklad z frantsuzkoi: V. Pidmohylnyi. Za redaktsiieiu M. Tereshchenka; Peredmova ta prymitky: Ya. Kravets; Kyiv: Instytut literatury imeni Tarasa Shevchenka NAN Ukrainy; Kharkiv: FolioPubl. 410 p. [in Ukrainian].

6.​Romanova A. (2014) Pravomirna povedinka yak umova samostverdzhennia liudyny [Lawful behavior as a condition for self-affirmation of a person] Yurydychnyi visnyk. No6. P. 91–95. [in Ukrainian].