Ціннісні орієнтири права у формуванні поведінки людини

Vitalii Rohozianskyi «VALUABLE GUIDELINES OF LAW IN THE FORMATION OF HUMAN BEHAVIOR»
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
Lviv Polytechnic National University

Визначено вплив ціннісних орієнтирів права на формування поведінки людини крізь призму основних концепцій праворозуміння. З’ясовано, що сутність правових цін- ностей відбувається у кількох альтернативних аксіологічних підходів, із яких найбільш обґрунтованими є об’єктивістська та суб’єктивістська концепції. Так, перша визначає, що цінності існують об’єктивно, тобто незалежно від свідомості суб’єкта, а він лише правильно чи неправильно оцінює їх та застосовує у повсякденному житті. Суб’єктивістська концепція передбачає, що цінності творяться (конституюються) сами- ми суб’єктами.
З’ясовано, як правотворчість, так і правореалізації є сферами діяльності людини, що мають яскраво виражене оцінювальне спрямування. Лише через цінності в праві є можливим перехід від сущого до належного, від фактичного до нормативного. В кон- тексті впливу ціннісних орієнтирів права на формування поведінки людини необхідно означити проблему взаємозв’язку об’єктивного і суб’єктивного права, впливу мораль- них відносин в суспільстві, моральної свідомості суб’єктів на формування норм права й проблеми морально-правового вибору лінії поведінки особистості. Важливо, щоб мора- льні норми та принципи були провідним критерієм права, основним мірилом змісту за- кону та всієї практики реалізації права. Ця вимога є цілком закономірною, бо зміст пра- вової норми виникає передусім із моральних основ суспільства, історії народу, традицій та моральних принципів його життя.

1. Kravtsov I. V. (2017). Klasyfikatsiia pravovykh tsinnostei ta yii znachennia dlia pravovoi teorii i praktyky. [Classification of legal values and its significance for legal theory and practice]. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky. Vol. 200. P. 51–55. [in Ukrainian].

2. Osiadla M. V. (2016). Svoboda yak tsinnist prava (teoretyko–pravovyi aspekt). [Freedom as a legal value (theoretical-legal aspect)]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv. 202 p. [in Ukrainian].

3. Shaihorodskyi Yu. (2007). Suspilna moral yak systema tsinnostei. Pravovi zasady zakhystu osobystykh tsinnostei ta suspilnoi morali : zb. normatyvnykh aktiv Ukrainy. [Social morality as a system of values. Legal principles of protection of personal values and social morality: collection of normative acts of Ukraine.]. Uklad.: Yu. Zh. Shaihorodskyi, K. P. Merkotan. Kyiv: Ukr. Tsentr polit. menedzhmentu Publ. P. 5–20. [in Ukrainian].

4. Shemshuchenko Yu. S. (2005). Vybrane. [Selected]. Kyiv: Yurydychna dumka Publ. 592 p. [in Ukrainian].

6. Bandura O. O. (2000). Yednist tsinnostei ta istyny v pravi.[Unity of values and truth in law]. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy Publ. 200 p.

7. Voronina I. M. (2016). Teoretychni osnovy doslidzhennia klasyfikatsii pravovykh tsinnostei. [Theoretical foundations of the study of the classification of legal values]. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. No 6. P. 177–183. [in Ukrainian].

8. Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk dlia stud. yuryd. vyshch. navch. zakladiv. (2009). [The general theory of the state and law: a textbook for students. law higher education institutions]. Za red. V. M. Tsvika, O. V. Petryshyna. Kharkiv : Pravo Publ. 584 p. [in Ukrainian].

9. Skakun O. F. (2011). Teoriia prava i derzhavy : pidruchnyk. [Theory of law and the state: a textbook]. Kyiv: Alerta; TsUL Publ. 520 p. . [in Ukrainian].

10. Chornopyska V. (2020). Problema definitsii «pravovykh tsinnostei» u suchasnomu naukovomu dyskursi. [The problem of the definition of «legal values» in modern scientific discourse]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. Vol. 7. No 1. P. 89–98. [in Ukrainian].