До поняття посткримінальної поведінки правопорушника, що вчинив кримінальне протиправне діяння

Volodymyr Ortynskyi "Understanding the post-criminal behavior of the offender, who committed a criminal offense".

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Анотація. У статті акцентовано увагу на те, що сфера поведінки особи, котру сьогодні регулює законодавство України про кримінальну відповідальність, та котра у зв’язку із цим стає об’єктом офіційної оцінки, фактично значно ширша, аніж кримінально карані діяння, і першочергово, це стосується юридично значущого поводження особи після вчинення нею кримінального правопорушення. Таку поведінку називають «посткримінальною», «постзлочинною» або «післязлочинною». При цьому зауважено,  що враховуючи зміни, які вніс Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року №2617‑VIII (набрав чинності 01 липня 2020 р.) вживання словосполучень «постзлочинна поведінка» або «післязлочинна поведінка» є недоцільним і невірним. Відтак, оновлена класифікація кримінально караних діянь і запровадження поняття "кримінальне правопорушення", допускає вживання поняття «посткримінальна».

На основі аналізу напрацювань провідних науковців у сфері кримінального права, а також оцінюючи юридичну конструкцію посткримінальної поведінки, з урахуванням лінгвістичного аналізу змістовного навантаження поняття, встановлено, що посткримінальна поведінка може визначатись як юридично значуща дія або бездіяльність (частіше їх сукупність) особи після вчинення нею кримінального правопорушення і до моменту погашення (зняття) судимості чи настання інших юридично-значущих наслідків, котрі свідчать про припинення кримінально-правових відносин і зумовлені такою поведінкою (звільнення особи від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання, тощо).

1.  Zhytnii O., Tereshchuk S. (2019). Dyskusiini pytannia kvalifikatsii postkryminalnoi povedinky [Debatable issues of qualification of post-criminal behavior]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia «PRAVO». Vypusk 28. URL: https://www.readcube.com/articles/10.26565%2F2075-1834-2019-28-14. [in Ukrainian].

2.  Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen» ["On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding Simplification of Pretrial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses"] vid 22 lystopada 2018 roku №2617‑VIII/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text. [in Ukrainian].

3.  Us  O. (2018). Teoriia ta praktyka kryminalno-pravovoi kvalifikatsii : lektsii [Theory and practice of criminal law qualifications: lectures]. Kharkiv : Pravo, 368 p. [in Ukrainian].

4.  Zhytnyi O. O. (2001). Poniattia, vydy i kryminalno-pravove znachennia postkryminalnoi povedinky [Concept, types and criminal-legal significance of post-criminal behavior]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2001_Spets.vip._25. [in Ukrainian].

5.  Fris P. L. (2000). Postzlochynna povedinka yak obiekt pravovoho rehuliuvannia ta yii vrakhuvannia v pravozastosuvalnii ta profilaktychnii diialnosti [Post-criminal behavior as an object of legal regulation and its consideration in law enforcement and preventive activities]. Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy: zb. nauk. statei vykladachiv yuryd. fak-tu. Ivano-Frankivsk, 17 Vyp. IV. P. 105–119. [in Ukrainian].

6.  Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words] (1974) / za red. O. S. Melnychuka. 1-e vydannia, Kyiv: Holovna redaktsiia «Ukrainska radianska entsyklopediia». 776 p. [in Ukrainian].

7.  Slovnyk ukrainskoi movy v 11 tomakh [Dictionary of the Ukrainian language in 11 volumes]. URL: https://slovnyk.ua/index.php. [in Ukrainian].