Адміністрування митних платежів: концептуальний базис в стратегіях розвитку підприємств

2022;
: сс. 40 - 48
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розвинуто концептуальний базис адміністрування митних платежів у частині уто- чнення змісту зазначеного поняття та виокремлення його характерних ознак. Встанов- лено, що у теорії оподаткування адміністрування митних платежів розглядають най- більш поширено як процес збирання, обчислення, контролю та сплати цих видів податкових платежів. За результатами огляду й узагальнення літературних джерел по- няття адміністрування митних платежів запропоновано розглядати у двох аспектах: як діяльність митних та інших органів із стягнення та перерахування митних платежів у відповідні бюджети; як процес реалізації митної політики в сфері справляння митних платежів (мита, ПДВ, акцизного збору, митних зборів тощо). Для конкретизування сут- ності адміністрування митних платежів виокремлено його характерні ознаки.

 1. Запорожець О. Система адміністрування митних платежів в Україні / О. Запорожець // Вісник КНТЕУ. 2012. – № 2. С. 104–111.
 2. Петруня Ю. Є. Адміністрування митних платежів: стан і перспективи / Ю. Є. Петруня, М. О. Губа //Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка. 2012. № 1. С. 32–37.
 3. Проценко Т. О. Правове забезпечення адміністрування податків та митних платежів : моногр. /Т. О. Проценко. Ірпінь: Нац. акад. ДПС України, 2006. 586 с.
 4. Баранов С. О. Актуальні проблеми адміністрування митних платежів в Україні / С. О. Баранов //Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 3. С. 117–119.
 5. Батанова Л. О. Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів / Л. О. Бата- нова // Lex Portus. 2016. № 2. С. 114–123.
 6. Запорожець О. Ф. Система адміністрування митних платежів в умовах інтеграційних процесів: ав- тореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит / О. Ф. Запорожець. Одеса: Одеський національний економічний університет, 2013. 22 с.
 7. Манушина А.П. О совершенствовании системы администрирования таможенных платежей / А. П. Ма- нушина, А. В. Карпинская // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. Vol. 5-1. С. 147–150.
 8. Гладков  А.  Р.  Общие  и  специфические  аспекты  администрирования  таможенных  платежей  /А. Р. Гладков // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 3. С. 178–185.
 9. Костяна О. В. Проблеми ефективності адміністрування митних платежів в Україні / О. В. Кос- тяна // Бізнес Інформ. 2019. № 10. С. 213–219.
 10. Лазарев Д. Ю. Определение содержания понятий «таможенное администрирование» и  «администрирование таможенных доходов» / Д. Ю. Лазарев // Вестник Российской таможенной академии. 2018. № 2. С. 111–115.
 11. Годованець О. Проблемні аспекти адміністрування митних платежів і напрямки їх усунення /О. Годованець // Світ фінансів. 2008. № 4 (17). С. 147–153.
 12. Батанова Л. О. Система адміністрування митних платежів у контексті сучасних державних реформ в Україні на шляху до євроінтеграції / Л. О. Батанова // Lex Portus. 2017. № 6 (8). С. 65–74.
 13. Прокіпчук Л. І. Система адміністрування митних платежів: теоретичні основи та інституційні заса- ди розвитку / Л. І. Прокіпчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 5 (121). С. 116–120.
 14. Радченко О. М. Адміністрування митних платежів як фінансово-правова категорія / О. М. Рад- ченко // Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 1. С. 137–142.