Правова соціалізація в шкільному середовищі

Paruta O. "Legal socialization in school environment"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, National University “Lviv Polytechnic”

Перед сучасною наукою постала гостра потреба оновлення знання про дитину та дитинство, про підлітковий розвиток особистості, шляхи ефективної соціалізації дитини як процесу, що задає розвитку суспільству. Потрібні нові механізми сприяння успішній правовій соціалізації дітей та підлітків. Пояснюється така необхідність виникненням нових парадоксів і протиріч, характерних для взаємин юної людини і сучасного соціуму.
Молодший підлітковий період характеризується важливими змінами в соціальних відношеннях і соціалізації, оскільки переважний вплив родини поступово змінюється впливом однолітків, які виступають джерелом референтних норм поведінки й одержання певного статусу. Протягом підліткового періоду соціальне пізнання стає усе більш важливою детермінантою поведінки дітей. Саме в цьому віці діти повинні навчитися самостійно вирішувати складні ситуації в дружніх відносинах, заходити рішення в питаннях про справедливість, дотримуватися усталених соціальних норм та звичаїв.
Сучасна наука повинна врахувати те, що період навчання у школі є перехідним етапом, який пов'язує дитинство з дорослим життям. У підлітків правова соціалізація проходить складно та суперечливо, адже на цей час особистісного становлення припадає фізична та психологічна перебудова організму людини, наростає емоційність і напруга у стосунках з однолітками та дорослими, швидко змінюються інтереси у навчальній та пізнавальній діяльності.
Ефективність правової соціалізації і конкретні методики правового впливу на особу ми оцінюємо через їхню здатність підготувати підростаюче покоління до самостійної правової діяльності. Успішною буде соціалізація, яка забезпечить засвоєння та відтворення особою у діяльності соціально-правових цінностей, що допоможе розвивати індивідуальний правовий статус особи, сформувати навички правової поведінки, які будуть ефективними в майбутньому.
Успішна соціально-виховна, педагогічна робота з дітьми в Україні можлива за умови створення нормативної основи її реалізації. Перспективність і педагогічна ефективність правової соціалізації школярів забезпечуються цілісністю і збалансованістю державних, громадських та індивідуальних програм в сфері соціальної роботи, з обов'язковим урахуванням потреб та інтересів кожного учасника правосоціалізаційного процесу.

1. Kratkij psihologicheskij slovar' (1997) / Podobshh. red. A. V. Petrovskogo, M. G. Jaroshevskogo [A brief psychological dictionary]. M., 1997. 512 p. [in Russian]. 2. Burmaka E.A. (2013). Problemni pytannia protsesu pravovoi sotsializatsii v konteksti suchasnoho stanu realizatsii verkhovenstva prava v Ukraini [Problematic issues of the process of legal socialization in the context of the current state of implementation of the rule of law in Ukraine]. Forum prava. 2013. № 2. P. 79–85. [in Ukrainian]. 3. Abramova V. M., Shvachka V. Yu. (2011). Pravova sotsializatsiia osobystosti yak obiekt teoretyko-pravovoho doslidzhennia [Yurydychna nauka. Legal socialization of personality as an object of theoretical and legal study] Yurydychna nauka.. 2011. № 3. P. 7-13. [in Ukrainian]. 4. Didkivska G.V. (2013). Pravo yak faktor sotsializatsii osobystosti [Law as a factor of socialization of personality] Zbirnyk naukovykh prats Irpinskoi finansovo-yurydychnoi akademii (ekonomika, pravo). 2013. № 2. P. 213-218. [in Ukrainian]. 5. Krestovskaya N. N., Matveeva L. G. (2007). Teoryia hosudarstva y prava: Elementarnyi kurs [State and Law Theory : An Elementary Course] by H. Odysseus, 2007. 384 p. [in Russian]. 6. Pro Natsionalnu prohramu pravovoi osvity naselennia [About the National Program of Legal Education of the Population]: Approved by the Decree of the President of Ukraine of October 18, 2001. N 992/2001. [in Ukrainian]. 7. Titova A. (2011). Hromadianske vykhovannia yak metod pravovoi sotsializatsii uchniv [Civic education as a method of legal socialization of students]. Visnyk Knyzhkovoi palaty. 2010. № 2. - P. 44-45. [in Ukrainian]. 8. Kovalenko I. (2011). Pravova sotsializatsiia yak protses formuvannia pravovoi kultury [Legal socialization as a process of formation of legal culture]. Visnyk Knyzhkovoi palaty. 2011. № 6. P. 43-45. [in Ukrainian].