Предмет юридичної компаративістики та проблеми визначення дефініцій

Lesyak N., Koval I. "Subject matter of legal comparativity and problems of definition of definitions"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

1
студентка Інституту права, психології та інноваційної освіти
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проводиться аналіз предмету юридичної компаративістики та проблеми визначення дефініцій. Аналізується теоретична і практична значущість наукового аналізу правових дефініцій, зокрема в предметі юридичної компаративістики. Досліджується роль та специфіка юридичної компаративістики в системі юридичних наук. Також аналізується юридична компаративістика як комплексна юридична наука.
У теперішній час значного розвитку в юридичній науці набули порівняльно-правові дослідження, метою яких є виявлення закономірностей становлення, розвитку і функціонування правових систем сучасності, удосконалення національних правопорядків. Значення таких досліджень полягає не тільки в тому, що вони сприяють вирішенню тих чи інших проблем, але й висувають ряд питань, відповіді на які можна отримати лише шляхом здійснення комплексних порівняльно-правових досліджень. У структурі юридичної науки зростає роль юридичної компаративістики, у тому числі юридичної компаративістики. Це пов’язано значною мірою з тим, що сучасне право не може розвиватися ізольовано від загальносвітових тенденцій розвитку. Використання юридичної компаративістики допомагає вирішувати як наукові, академічні, пізнавальні, так і суто практичні, прикладні завдання. Вона успішно виконує пізнавальну, інформаційну, критичну, аналітичну, інтегративну та інші функції.
Методологічною основою загальнотеоретичного дослідження галузевої юридичної компаративістики є комплекс філософських, загальнонаукових та спеціальних підходів і методів. Діалектичний підхід до вивчення правової реальності з точки зору загальних законів розвитку природи, суспільства і мислення та загальних зв’язків явищ дозволив визначити закономірності формування ї юридичної компаративістики та визначити її статус у системі юридичних наук. Історичний підхід дозволив розглянути генезис галузевої юридичної компаративістики, а також здійснити огляд дослідження галузевої компаративістики в юридичній літературі. Порівняльно-правовий підхід сприяв розробці методологічних засад юридичної компаративістики. Системний підхід дозволив визначити місце юридичної компаративістики в системі правових і гуманітарних наук, а також виокремити її структурні елементи. Формально-логічний метод використано при формуванні основних понять, що утворюють понятійний апарат юридичної компаративістики, при визначенні її основних структурних елементів.

1. Xarytonov R. F. (2016). Galuzeva yury`dy`chna komparaty`visty`ka zagal`noteorety`chne doslidzhennya [Sectoral Legal Comparative Studies: A General Theoretical Study] Odesa [in Ukraine].2. Tkachenko V. D. (2003). Porivnyal`ne pravoznavstvo [Comparative Law] Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv: Pravo. Kharkiv [in Ukraine].3. Tykhomyrov O.D. (2000). Yurydychni komparatyvistski doslidzhennia: deiaki problemy teorii i metodolohii [Yurydychni komparatyvistski doslidzhennia: deiaki problemy teorii i metodolohii] Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho yurydychnoho instytutu MVS Ukrainy. Kyiv [in Ukraine].4. Kresin O. V. (2006). Porivnialne pravoznavstvo u systemi yurydychnykh nauk: problemy metodolohii [Comparative Law in the System of Legal Sciences: Methodology Problems] Kyiv [in Ukraine].5. Lysenko O. M. (2011) Mistse porivnialnoho pravoznavstva v nomenklaturi spetsialnostei dlia zakhystu dysertatsii [Porivnialne pravoznavstvo The place of comparative law in the nomenclature of the specialties for the protection of theses. Comparative Law Kyiv [in Ukraine].6. Tykhomyrov O. D. (2014). Filosofske ta metodolohichne znachennia evoliutsii rozuminnia nauky dlia doslidzhennia yurydychnoi komparatyvistyky [The philosophical and methodological significance of the evolution of the understanding of science for the study of legal comparative studies] Kharkiv [in Ukraine].7. Shylinhov V. S. (2010) Yurydychna komparatyvistyka: problemy vyznachennia nazvy dystsypliny ta yii predmetu [Legal Comparative Studies: Problems in Determining the Name of a Discipline and Its Subject] Kyiv [in Ukraine].