Правова політика держави (теоретико-правовий аналіз)

Zharovska I. "Legal policy of the state (theoretical and legal analysis)"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та філософії права

У статті поданий теоретико-правовий аналіз поняття правової політики. ЇЇ позиціоновано як основний вид політики загалом, оскільки через неї відбувається державно-вольове спрямування розвитку держави у всіх сферах суспільних відносин. Узагальнено, що правова політика цивілізованих народів повинна відповідати аксіологічним принципам верховенства права, демократизму, гуманізму, законності, узгодженості інтересів окремого індивіда, суспільства та держави тощо.
Сутністю правової державної політики є стратегічне планування у правовій сфері як постійний процес, за допомогою якого суб’єкти правової політики переглядають стратегічний напрямок своєї організації та її діяльності для досягнення цілей що визначені органами публічного управління для громади.
Державна система планування розвитку охоплює різноманітність інструментів, що включають правову основу держави), а також механізми перетворення політичних рамок у середньостроковий сектор розвитку.
Констатовано, що вибір часових меж зумовлений як сферою правової політики так і глобальністю трансформацій.
Доведено, що пріоритетне значення правової політики держави зумовлено: потребою організаційно та нормативно забезпечити економічну, політичну, соціальну сферу співжиття людей; необхідністю упорядкування правової інформації; встановлення єдиних напрямків розвитку державного, публічного та правового простору; необхідністю становлення правопорядку в державі та забезпечення демократичних аксіологічних патерн; встановлення єдиної державницької ідеології; розвиток правової культури та правосвідомості суспільства.

1. Iurydychna entsyklopediia (2002) [Legal encyclopedia] v 6 t. T. 4. redkol.: Yu. S. Shemshuchenko ta in. K. : «Ukr. entsykl.», 2002. 720 s [in Ukrainian]. 2. Obolenskyi O. Yu., Lukin S. Yu. (2013) Pravova polityka yak forma zabezpechennia profesiinoi diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [Legal policy as a form of ensuring the professional activity of civil servants.. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. [Efficiency of public administration] Vyp. 37. S. 107-113 [in Ukrainian]. 3. Iurydychna entsyklopediia (2003) [Legal encyclopedia] v 6 t. redkol.: Yu. S. Shemshuchenko ta in. K. : Ukrainska entsyklopediia, 2003. T. 5: P–S. 736 s 4. Rassolov M. M., Malakhov V. P., Yvanov A. A. (2011) Aktualnыe problemы teoryy hosudarstva y prava : ucheb. posobye dlia studentov vuzov, obuchaiushchykhsia po spe tsyalnosty «Iurysprudentsyia» [Actual problems of the theory of state and law: textbook. manual for university students studying in the specialty "Jurisprudence"]. 2-e yzd., pererab. y dop. M. : YuNYTY-DANA: Zakon y pravo, 447 s [on Russian] 5. Tarakhonych T. I. (2016) Pravova polityka yak faktor vplyvu na protses pravovoho rehuliuvannia [Legal policy as a factor in the process of legal regulation.] Almanakh prava [Almanac of law]. Vyp. 7. S. 241-245. [in Ukrainian]. 6. Ternavska V. (2018) Katehoriia "pravova polityka" (teoretyko-pravovyi analiz) [Category "legal policy" (theoretical and legal analysis)] Aktualni problemy pravoznavstva. [Actual problems of legal science] Vyp. 4. S. 18-22. [in Ukrainian]. 7. Policy and Strategy How to Guide 2: Preparing a State Development Plan. (2015) Retrieved from: http://www.sparc-nigeria.com/planning-suite/P1181_how_to_2_state_dev_pla... 8. State Planning Strategy 2050 Retrieved from: https://www.dplh.wa.gov.au/getmedia/d698cbff-65c6-4afb-b4b7-9e12e6a3b5dd... 9. The Strategy for development of the Republic of Kazakhstan until the year 2030 Retrieved from: https://www.akorda.kz/en/official_documents/strategies_and_programs 10. Nediukha M. (2010) Pravova polityka Ukrainy: novitni vymiry [Legal Policy of Ukraine: News of Vimiri.] Visnyk Akademii upravlinnia MVS. [Newsletter of the Academy of Management MVS] № 4(16). S. 38-45. [in Ukrainian].