До питання про роль логічного методу пізнання в науково-правових дослідженнях

Andrusiak І. "On the role of the logical method of knowledge in scientific and legal research"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-5-33-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Наукові дослідження проводяться серед усіх галузей юридичних наук. Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи входять до змісту поняття “наукові дослідження”. Наукове дослідження – це процес збору, аналізу та інтерпретації інформації для відповіді на запитання. Щоб кваліфікувати цей процес як дослідження, необхідно, аби йому були притаманні певні характеристики: він повинен, наскільки це можливо, бути контрольованим, систематичним, дійсним та перевіреним, емпіричним та критичним.
Кожна галузь використовує наукові методи дослідження у різних кількостях та у різних сферах. Роль логіки у наукових дослідженнях є ключовою, оскільки вона допомагає дійти до обґрунтованих висновків. Логічний підсумок у наукових дослідженнях забезпечує використання методу пізнання, зокрема його прийомів. Серед них аналіз, синтез, дедукція, індукція, гіпотеза, абстрагування, аналогія, узагальнення, моделювання, ідеалізація.
В статті досліджується застосування логічного методу пізнання та його прийомів у науково-правових дослідженнях. Проаналізовано складові зазначеного методу, зокрема, прийоми аналізу та синтезу, до яких доволі часто вдаються науковці формуючи літературну базу дослідження. Окремо акцентовано на ролі індукції та дедукції при формуванні логічно- обґрунтованих висновків. Зазначено, що індукція та дедукція тісно пов’язані між собою – застосовуючи індуктивний хід міркувань дослідники накопичують та узагальнюють емпіричний матеріал, а при дедуктивному русі міркувань отримують достовірне знання, шляхом обґрунтування висновків, які отримують під час індуктивних міркувань. Отже, зменшується гіпотетичний характер міркувань, вони перетворюються в достовірне знання.
В статті виокремлено міркування І. Канта про необхідність застосування в наукових дослідженнях прийому узагальнення. Акцентовано на значенні аналогії, як “проблеми універсалій”, яка присутня у філософських поглядах Платона та Аристотеля.
Проаналізовано праці сучасних науковців, які досліджують методологію права та організацію наукових досліджень.

1. Andrusyak I. P. (2017) Lohika: konspekt lektsiy dlya studentiv spetsialʹnosti “Pravo” [Logic: a synopsis of lectures for students majoring in “Law”]. L.: Vydavnytstvo lʹvivsʹkoyi politekhniky. 96 p. 2. Analiz i syntez. Velyka Ukrayinsʹka Entsyklopediya [Analysis and synthesis. Great Ukrainian Encyclopedia] URL: https://shortest.link/2Wmo. 3. Kerimov D. A. (2000) Metodologiya prava (predmet, funktsii, problemy filosofii prava) [Methodology of law (subject, functions, problems of philosophy of law)]. M: Avant+. 560 p. 4. Konversʹkyy A. Ye. (2010) Osnovy metodolohiyi ta orhanizatsiyi naukovykh doslidzhenʹ : navch. posib. dlya studentiv, kursantiv, aspirantiv i adʺyuntiv [Fundamentals of methodology and organization of research: A textbook for students, cadets, graduate students and adjuncts]. K.: Tsentr navchalʹnoyi literatury. 352 р. 5. Hrabchenko A. I., Fedorovych V. O., Harashchenko Ya. M. (2009) Metody naukovykh doslidzhenʹ : navch. posibnyk [Research methods: Textbook]. H.: NTU "KhPI". 142 p. 6. Akademichnyy tlumachnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Academic explanatory dictionary of the Ukrainian language]. URL:http://sum.in.ua/s/ghipoteza. 7. Kohen M., Nagel' Ye. (2010) Vvedeniye v logiku i nauchniy metod [An introduction to logic and scientific method]. Chelyabinsk: Sotsium. 655 p. 8. Novykov A. M., Novykov D. A. (2007) Metodolohyya [Methodology] M.: SYNTEG. 668 p. 9. Kant I. (1964) Soch. : V 6 t. [Works: In 6 vols.]. M., V. 3, p. 187 – 188. 10. Zholʹ K. K. (1992) Vstup do suchasnoyi lohiky : navch. posibnyk [Introduction to Modern Logic: A Textbook]. K.: Vyshcha shkola, 128 р. 11. Karamysheva N. V. (2000) Lohika : pidruch. dlya stud. pravnykiv [A textbook for law students]. On the role of the logical method of knowledge in scientific and legal research 12. Dutsyak I.Z. (2010) Lohika : pidruch. [Logic: Textbook] K.: Znannya, 406 р. 13. Kmentyk-Podubinsʹka Kh. (2020) Pravove modelyuvannya yak metod suchasnykh konstyttsutsiynopravovykh doslidzhenʹ [Legal modeling as a method of modern constitutional and legal research]. URL: http://pgpjournal.kiev.ua/archive/2020/7/37.pdf. 14. Weisberg М. Three Kinds of Idealization. URL: http://www.phil.upenn.edu/~weisberg/documents/ ThreeKindsOnline.pdf. 15. Thomas More. (1998) Utopia. London: Wordsworth Editions. 160 p.