Методи дослідження історико-правової реальності: феномен української національної державності й державно-правової традиції

Terlyuk І. Methods of research of historical and legal reality: the phenomenon of ukrainian national statehood and state legal tradition
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-5-33-...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Висвітлюються методи дослідження феномену української національної державності та державно-правової традиції як історико-правової реальності.
Наголошено, що дослідження вказаної проблематики має бути побудоване на національно- державницькій парадигмі, за якої держава загалом розглядається як один із найважливіших засобів реалізації суверенітету народу, а українська національна державність, зокрема, – в контексті формування національних традицій українського державотворення, що мають багатовікову історію.
Методологія дослідження національно-державних процесів репрезентовано як комплекс використовуваних підходів та взаємодію декількох рівнів методологіювання – загальних (найпов- ніше використовувалися методи порівняння, узагальнення, дескрипції), загальнонаукових (діалек- тичний, елементарні мисленнєві операції, напр., аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування та ін.) і спеціальнонаукових (аксіологічного, герменевтики, історично-філо- софського й історично-генетичного, факторного й семантичного аналізу, системного, компа- ративного (історично-правовий та порівняльно-правовий), структурно-функціонального та ін.) методів. Обґрунтовано застосування обраних методів.

1. Bulkat M. (2019). Teoretyko-pravovi zasady sudovoi vlady: suchasnyi kontsept, In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy, Kyiv. 444 p. 2. Podolska Ye. (2006). Filosofiia: pidruchnyk, Inkos, Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv. 704 p. 3. Krestovska N., Matvieieva L. (2015). Teoriia derzhavy i prava. Pidruchnyk. Praktykum. Testy: Pidruchnyk, Yurinkom Inter, Kyiv. 584 p. 4. Haukhman M. (2014). “U viini nad mapoiu”: ukrainskyi obraz mizhnatsionalnykh vidnosyn na Pravoberezhnii Ukraini v druhii polovyni ХІХ – pochatku ХХ st., Ukraina moderna, Ch. 21. 49–90 pp. 5. Fuko Mishel. (2003). Arkheolohiia znannia, Vyd-vo Solomii Pavlychko “Osnovy”, Kyiv. 356 p. 6. Hnatiuk O. (2005). Proshchannia z imperiieiu. Ukrainski dyskusii pro identychnist, Krytyka, Kyiv. 528 p.