Особливості реалізації законодавства про державно-приватне партнерство у сфері охорони навколишнього середовища

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті розглядаються теоретико-правові питання державно-приватного партнерства у галузі охорони навколишнього природного середовища.
На підставі комплексного системного підходу до дослідження правових явищ досліджено особливості реалізації чинного законодавства про державно-приватне партнерство у галузі охорони навколишнього природного середовища.
Під формою державно-приватного партнерства розуміють набір прав і обов’язків при- ватного та державного партнера, які складаються з обов’язкових і факультативних елементів, надаючи право приватному та державному партнерам будувати взаємини у конкретній формі у межах закону.
Загальний порядок укладання та виконання угод про державно-приватне партнерство застосовується щодо всіх проєктів, зокрема й у галузі охорони навколишнього природного середовища.
Здійснено аналіз етапів реалізації державно-приватного партнерства, прав і обов’язків державного та приватного партнерів на різних етапах реалізації проєктів.
Мета та завдання проєкту повинні відповідати цілям, визначеним у Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики на період до 2030 року.
При реалізації проєкту державно-приватного партнерства у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюватиметься кілька видів державного контролю. Державний партнер наділений повноваженнями контролю виконання угоди, у тому числі щодо дотримання приватним партнером законодавства, наприклад при проєктуванні, будівництві та експлуатації об’єкта.
Другим видом нагляду із боку держави є нагляд уповноваженими органами над вико- нанням приватним партнером законодавства під час реалізації угоди. Йдеться про види нагляду (контролю), які передбачені галузевим законодавством. Екологічні проєкти потребують систем- ного підходу. Порядок укладання угод має бути доповнений необхідністю надавати інформацію про позитивний екологічний ефект, який виникне у результаті реалізації проєкту.

1. On public-private partnership: Law of Ukraine of 01.07.2010. No. 2404-VI [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2404-17.
2. On state target programs: Law of Ukraine of March 16, 2004. No. 1621-IV [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1621-15.
3. Fundamentals of the principles (strategy) of state environmental policy for the period up to 2030: Law of Ukraine of 28.02.2019 No. 2404-VIII [in Ukrainian]. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.
4. On tourism: Law of Ukraine of 15.09.1995. No. 324/95-VR [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.
5. On the nature reserve fund of Ukraine: Law of Ukraine of June 16, 1992. No. ХІІ [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2456-12.
6. On the concession: Law of Ukraine of October 3, 2019. No. 155-IX [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/155-20.
7. On Amendments to the Procedure for Analyzing the Effectiveness of Public-Private Partnerships: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 22, 2020. No. 294 [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2020-%D0%.
8. On environmental impact assessment: Law of Ukraine of 23.05.2017. No. 2059-VIII [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2059-19.
9. On the basic principles of state supervision (control) in the sphere of economic activity: Law of Ukraine of 05.04.2007. No. 887-V [in Ukrainian]. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16.
119
10. Draft Law of 19.02.12020. No. 3091 “On State Environmental Control” [in Ukrainian]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516 = 3091 & skl = 10.
11. Ostapenko O. I., Kovalev M. V., Yesimov S. S. and others. Administrative law of Ukraine (general part) [in Ukrainian]: textbook. Lviv: SPOLOM, 2021. 616 p.
12. On environmental protection: Law of Ukraine of 25.06.1991. No. 1264-XII [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1264-12.

Sirant M. "Peculiarities of the implementation of the legislation on public-private partnership in the field of environmental protection" https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-2022/peculiarities-implementation-legislation-public