Філософія Клима Ганкевича (до 180-літнього ювілею від дня народження)

2022;
: 28-32

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Tokarska A. "The philosophy of Klym Hankevych (to the 180th anniversary from the day of birth)."

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті зібрані не багаточисленні дослідження про українського «філософознавця», за оцінкою Ф. Ніцше, як всебічно талановитого педагога з неабиякими філософськими, філологічними надбаннями й етнографічними знаннями, які у творчому спадку Клима Ганкевича не обмежувалися вузько галузевим пізнанням, а були адресовані освіченому читачеві із широким світоглядним баченням життя.

В основі статті – крім розвідки Д. Чижевського, єдиною сучасною працею є достатньо аргументована стаття філософа І. Лисого про К. Ганкевича.

Розкрито досі не відомі біографічні дані про вченого, який, розпочавши свої дослідницькі наміри реалізовувати ще із 26-літнього віку, освоював завжди непросту і дискусійну метафілософську проблематику з метою встановлення «природи філософії, її місця в культурі та системі знання». Його дослідження вирізняються багатством використання наукової термінолексики, філософських понять і образних латинських висловів без їхнього відтворення українською мовою задля відображення «кардинальних проблем українського буття». Надійним науковим ґрунтом є констатація оперування К. Ганкевичем філософією Платона, Аристотеля, Канта, Плінія та ін. Клим Ганкевич – це забута маловивчена непересічна постать високого взірця у національній філософії к. ХІХ – поч. ХХ ст.ст.

1. Babiak P. Hankevich Klimenty. Ukrainian journalism in names. Lviv, 1997. Iss. 4.

2. Babiak P. Encyclopedia of modern Ukraine. K., 2006. Vol. 5. K.: Fact, 2007. 720 p.

4. Encyclopedia of Ukrainian Studies: In 11 volumes Lviv-Nyu York, 1963. Vol. 3, 7.

5. Lysy I. Ya. (KG Hankevich's unknown publication). Proceedings. 2000. Volume 18. Special issue. P. 59–62. [URL: https://www.shron1.chtyvo.org.ua. View 18.05.2022].

6. Lysy I. Philosophical and artistic culture. K.: Kyiv-Mohyla Academy, 2013. 283 p.

7. Lysy I. Ya. National philosophy – an ideology or metaphylosophic concept. Philosophical horizons. 2017. № 37. P. 10–20.

8. Ogorodnik IV, Ogorodnik VV History of philosophical thought in Ukraine. Lecture Course: Educ. a manual. K.: Higher School; Knowledge; Koo, 1999. 543 p.

9. After philosophy: end or transformation? K.: Fourth Wave, 2000. 431 p.

10. Ricker P. History and Truth. K.: VD «KM Academia»; Pulsors, 2001. 393 p.

11. Chizhevsky D. Essays on the History of Philosophy in Ukraine. K., 1992. 230 p.