незалежність

МЕТОДИКА КРИТЕРІЇВ СУМ У ЗАДАЧАХ ТЕСТУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ

Генератори  випадкових та псевдовипадкових чисел (ГВЧ) спочатку використовувались для вирішення задач чисельного інтегрування (метод Монте-Карло). На даний час основними сферами застосування ГВЧ є імітаційне моделювання та криптографія. Для першої сфери характерно використання ГВЧ, заснованих на використанні комп’ютерних алгоритмів і програм. У статті розглядається методика тестування незалежності послідовностей випадкових чисел (ПВЧ). Методика заснована на властивостях сум незалежних випадкових величин. Алгоритми за цією методикою відповідають умові великої швидкості.

Принципи медіації як альтернативного способу захисту прав людини і громадянина

У статті проаналізовано принципи медіації як альтернативного способу захисту прав людини і громадянина вказані у Законі України «Про медіацію», розкрити їх взаємозв’язок й взаємообумовленість. Методика дослідження включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків. Під час дослідження використовувались методи наукового пізнання: термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний.

Вітчизняна правова аргументація у відстоюванні української національної справи

Стаття присвячена розгляду специфіки правової аргументації у відстоюванні української
 національної системи.
Визначено, що сучасне вчення про правову аргументацію виникло в результаті узагаль- нення й систематизації прийомів і методів ведення полеміки, які були поширені в Стародавній Греції. Безумовно, уміння переконувати людей, наводити логічні аргументи проти своїх опонентів, підкріплювати їх фактами, впливати не тільки на розум, а й на почуття і емоції слухачів, стало надзвичайно важливим.

Державний Центр Української Народної Республіки і Патріарх Йосиф Сліпий: відновлення незалежності у духовному вимірі

У статті наголошено, що тема дослідження є актуальною в контексті підготовки до 30-ої річниці проголошення незалежності України. Здійснено поглиблений порівняльний аналіз політичної діяльності Державного Центру УНР в екзилі та релігійної діяльності Патріарха Й. Сліпого, які в різних умовах пропагували та утверджували ідею відновлення незалежності Української держави на християнських засадах.

До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні

Розглянуто окремі проблемні питання функціонування адвокатського самовря-
дування в Україні. Акцентовано на його значущості як недержавного інституту,
створеного для самостійного вирішення питань самоорганізації та діяльності адвокатури.
Розглянуто завдання, які покладаються на органи адвокатського самоврядування.
Звернено увагу на проблеми оплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення
діяльності адвокатського самоврядування. Зазначено, що зупинення права на зайняття

Незалежність як домінанта адвокатського самоврядування

Ґрунтовно досліджено незалежність як домінанту адвокатського самоврядування. Актуалізується питання про місце та роль адвокатури у державі та суспільстві, ви- світлено сутнісну характеристику цього правозахисного інституту. Виокремлено струк- турні елементи, за допомогою яких забезпечується незалежність адвокатської діяльності. Проаналізовано проблеми реалізації принципу незалежності адвоката під час виконання його професійних обов’язків.