Правові стандарти як міжнародно-правова категорія: теоретичні основи

2022;
: 88-95
1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

У статті виявлено тенденцій розвитку правових стандартів як міжнародно-правової категорії, визначено зміст цих стандартів та їх класифікацію. З’ясовано, що стандарт у правовому контексті, насамперед слід з’ясувати: чи стандарт – це окрема правова категорія, що закріплює права, свободи та обов’язки; чи стандарт – це правова категорія, що визначає висхідну точку для розвитку норм, але при цьому не породжує чітких прав, свобод та обов’язків.

Зауважено, що стосовно класифікації міжнародних правових стандартів не існує однієї переважаючої позиції, проте у статті довиться, що їх доцільно класифікувати за наступними критеріями: 1) за зовнішньою формою вираження – договірні, звичаєві, такі, що містяться в актах дорадчих і консультативних органів міжнародних організацій, такі, що закріплені в судових рішеннях міжнародних судових органів, правові доктрини; 2) за суб’єктами їх встановлення – міжнародні стандарти ООН, РЄ, ЄС, їх дорадчих і консультативних органів тощо;  3) за змістом – цілі, принципи, норми;  4) за сферою дії – універсальні, регіональні, партикулярні;  5) за юридичною силою – імперативні (формально обов’язкові), диспозитивні (формально необов’язкові), декларативні, рекомендаційні (так зване «м’яке право» (Soft Law));  6) за функціями в механізмі міжнародно-правового регулювання – матеріальні та процесуальні; 7) за ступенем визначеності змісту: абсолютно визначені (у якісному та кількісному вираженні), відносно визначені (якщо застосовуються як оціночні поняття).

1. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: u 4 t. (1998). [New explanatory dictionary of the Ukrainian language: in 4 vols.]. Uklad. V.V. Yaremenko, O. M. Slipushko. Kyiv: AKONIT. Vol.4. 941 p. [in Ukrainian].

2. Yurydycheskaia эntsyklopedyia. (1999). [Legal Encyclopedia.]. Pod red. M.Iu. Tykhomyrova. Moskva: Yzd. hosp. Tykhomyrova M. Yu. 526 р. [in Russian].

3. Zakon Ukrainy «Pro standartyzatsiiu». [Law of Ukraine «On Standardization»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text (Accessed: 11.09.2022 r.). [in Ukrainian].

4. Consolidated versions of the Treaty on European Union on the Functioning of the European Union Official Journal C83 of 30.03.2010. URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL... (Accessed: 11.09.2022 р.) [in English].

5. Kyivets O. V. (2012). Yevropeiski pravovi standarty yak mizhnarodno-pravova katehoriia. [European legal standards as an international legal category]. Yevropeiski studii i pravo. No 1(15). URL: http://eurolaw.org.ua/publications/ukrainian-journal-of-european-studies... (Accessed: 11.09.2022 r.). [in Ukrainian].

6. Neshatayeva T. N. (1998). Mezhdunarodnye organizatsii i pravo. Novye tendentsii v mezhdunarodno-pravovom. [International organizations and law. New trends in international law.]. Moskva: Delo. 272 p. [in Russian].

7. Mezhdunarodnoe pravo. (2000). [International law.]. Otv. Red. Yu. M. Kolosov. E.S. Krivchikova. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya. 454 p. [in Russian].

8. Banhalorski pryntsypy povedinky suddiv, skhvaleni rezoliutsiieiu 2006/23 Ekonomichnoi i Ekonomichnoi ta Sotsialnoi Rady OON vid 27 lypnia 2006 roku. [Bangalore Principles of Judicial Conduct, approved by Resolution 2006/23 of the Economic and Social Council of the United Nations of July 27, 2006]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text (Accessed: 11.09.2022 r.). [in Ukrainian].

9. Nahrebelnyi V. P. (2003). Standart. Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. [Standard. Legal encyclopedia: In 6 volumes]. Redkolehiia: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. T. 5 P-S. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia. P. 614–615. [in Ukrainian].

10. Baymuratov M. A. (2000). Єvropeyskiye standarty lokalnoy demokratii i mestnoe samoupravleniye v Ukraine. [European standards of local democracy and local self-government in Ukraine]. Kharkov: Odissey. 356 p. [in Russian].

11. Liakhivnenko S. M. (2011). Mizhnarodni pravovi standarty: do vyznachennia poniattia ta vydovoi kharakterystyky. [International legal standards: to the definition of the concept and species characteristics]. Derzhava i pravo. Vol. 51. P. 666–672.

12.  Luts L. A. (2005). Yevropeiski mizhderzhavni pravovi systemy:. zahalnoteoretychna kharakterystyka : [European interstate legal systems: general theoretical characteristics] dys... d-ra yuryd. nauk: 12.00.01. NAN Ukrainy; Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv. 565 p. [in Ukrainian].

13.  Khaustova M. H. (2017). Mizhnarodni standarty v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv v Ukraini. [International standards in the context of European integration processes in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. No 2 (89). P. 43–53. [in Ukrainian].

14.  Pravova doktryna Ukrainy: u 5 t. (2013). [Legal doctrine of Ukraine: in 5 vols.]. Za zah. red. Yu. P. Bytiaka. Kharkiv: Pravo. T.2: Publichno-pravova doktryna Ukrainy. Yu. P. Bytiak, Yu. H. Barabash, M. P. Kucheriavenko ta in. ; za zah. red. Yu. P. Bytiaka. 864 p. [in Ukrainian].

15.  Bryntsev V. D. (2010). Systema orhanizatsiinoho zabezpechennia sudovoi vlady v Ukraini. [The system of organizational support of the judiciary in Ukraine] dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.10. Natsionalnyi universytet «Iurydychna akademiia Ukrainy im. Ya. Mudroho». Kharkiv. 520 p. [in Ukrainian].

16.  Nazarov I. V. (2011). Sudovi systemy krain yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy: henezys ta porivniannia. [Judicial systems of the countries of the European Union and Ukraine: genesis and comparison]. Monohrafiia . Kharkiv: Vydavnytstvo «FINN». 432 p. [in Ukrainian].

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/legal-standards-international-legal-category Chornopyska V. "Legal standards as an international legal category: theoretical foundations."