До питання про злочинну організацію як форму співучасті

2022;
: 358-363
1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

Стаття присвячена характеристиці злочинної організації як форми співучасті.

Констатовано, що кримінального-правовій доктрині протягом тривалого часу відома розглядувана форма співучасті, утім правознавців або бачили таке формування в якості одного з різновидів організованої групи,  або ж виокремлювали її як окрему форму співучасті. Деякі автори взагалі мають сумніви стосовно доцільності існування такого інституту. У зв’язку з цим виникає багато проблем щодо суті й змісту поняття злочинної організації та її основних ознак, що породжує безперервні дискусії серед вчених.

1. Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. V 11 t. K. : Naukova dumka, 1970-1980. T. 1. 1120 p. 

2. Kostenko O. Orhanizovana zlochynnistʹ: yurydychna definitsiya ta modelʹ protydiyi [Organized crime: legal definition and model of counteraction]. Problemy borotʹby z koruptsiyeyu i orhanizovanoyu zlochynnistyu. 1998. Tom VII. Pp. 68-77. 

3. Brazhnikov D. Splochennostʹ kak priznak banditizma[Cohesion as a sign of banditry]. Ugolovnoe pravo. 2006. № 1. Pp. 15-17.

4.​Bыkov V. Psikhologicheskie osnovy rassledovania gruppovykh s organizovannykh prestupleniy[Psychological basesof investigation of group and organized crimes]. Zakonnost. 1996. № 4. Pp. 21-24.

5.​Pobehailo Э. Orhanyzovannaia prestupnost isovershenstvovanie ugolovno-pravovoy borby s neiu [Organized crime and improving the criminal law fight against it].. Ukreplenie zakonnosti i borba s prestupnostiu v usloviakh formirovania pravovogo gosudarstva. 1990. № 1. Pp. 40-45.

6.​Zharovska H. Spivuchast u zlochyni za kryminalnym pravom Ukrainy [Complicity in crime under the criminal law ofUkraine]: dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.08 / Zharovska Halyna Petrivna, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni T. Shevchenka. K., 2004. 211 p.

7.​Kvasha O. Spivuchast u zlochyni: sutnist, struktura ta vidpovidalnist [Complicity in crime: essence, structure and responsibility: dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08 / Kvasha Oksana Oleksandrivna, Instytutt derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. K., 2013. 464 p.

8.​Naukovo-praktychnyi  komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary on the Criminal Code of Ukraine] / Za zah. red. P. Andrushka, V. Honcharenka, Ye. Fesenka. K. : Dakor, 2008. 1428 p.

9.​Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary on the Criminal Code of Ukraine] / Za red. M. Melnyka, M. Khavroniuka. K. : Yurydychna dumka, 2010. 1288 p.

10.​Lyzohub B. Orhanizovani zlochynni uhrupovannia: klasyfikatsiia ta zakhody protydii [Organized criminal groups: classification and countermeasures] : dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.08 / Lyzohub Bohdan Viktorovych, KhNIuA. Kharkiv, 2004. 259 p.

11.​Andryanov A. Prestupnaia organizatsia i prestupnoye soobshchestvo – samostoyatelnye ugolovno-pravovye kategorii [Criminal organization and criminal community - independent criminal law categories]. Ugolovnoye pravo. 2004. № 1. Pp. 7-9.

12.​Zhovnyr S. K voprosu ob opredelenii poniatyia prestupnogo soobshchestva v ugolovnom zakone [On the question of defining the concept of criminal community in criminal law]. Ugolovnoye pravo. 2005. № 1. Pp. 25-27.

13.​Mondokhonov A. Prestupnaya deyatelnost [Criminal activity]. Zakonnost. 2003. № 6. Pp. 41-42.

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2022/question-criminal-organization-form Kryzhanovskyi A. On the question of criminal organization as a form of compatibility.