Роль К. Шептицького в розв’язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.)

V. Chornopyska «The role of k. sheptitsky in respect of the churchand religious problems of East Galichina in the periodof confessional-religious transformations (1944–1946)» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано роль К. Шептицького у вирішенні релігійних та церковних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.). Доведено, що вагоме значення у досліджуваний період мала орієнтація архимандрита Климентія на консолідацію духовенства й реалізацію національних прагнень українства, що стало визначальним для збереження церковно-релігійного комплексу УГКЦ у період його руйнування у другій половині 40-х років ХХ ст. Аналіз документів однозначно свідчить про те, що К. Шептицький був активним противником злочинної акції “возз’єднання” і своєю діяльністю продемонстрував вірність національній ідеї та церкві, підпорядко¬ваній Апостольському первопрестолу, який давав українській нації гарантії демократичних свобод і європейських цінностей.

1. Bab’yak A. Novi ukrayins’ki muchenyky XX st. [New Ukrainian martyrs of the twentieth century]. Rym, 1990. 180 p. 
2. Botsyurkiv B. Ukrayins’ka Hreko-Katolyts’ka Tserkva i Radyans’ka derzhava (1939–1950) [Ukrainian Greek Catholic Church and Soviet State (1939–1950)]. L’viv: Vydavnytstvo Ukrayins’koho Katolyts’koho Universytetu Publ, 2005. 268 p. 
3. Vytyah z dopovidnoyi zapysky UNKDB  po L’vivs’kiy oblasti pro operatyvno-slidchu robotu u lypni 1945 r. [An excerpt from the memorandum of UNCCD in Lviv region on the operative and investigative work in July 1945] Derzhavnyy arkhiv Sluzhby Bezpeky Ukrayiny (dali – DA SBU). F. 71. Akt 9. Spr. 61. Ark. 18–20. 4. Vytyah z dopovidnoyi zapysky UNKDB  po L’vivs’kiy oblasti pro operatyvno-slidchu robotu u zhovtni 1945 r. [Excerpt from the memorandum of the UNCCD in Lviv region on the operative and investigative work in October 1945]. DA SBU. F. 71. Spr. S – 9113. T. 23. Ark. 20–24. 
5. Vytyah z dopovidnoyi zapysky narkoma derzhbezpeky URSR S. Savchenka do NKDB SRSR pro operatyvnu robotu po likvidatsiyi UHKTs [Excerpt from the memorandum of the Commissar of State Security of the Ukrainian SSR S. Savchenko to the NKDB of the USSR on operative work on the elimination of the UGCC]. Tam samo. F. 16. Op. 7. Spr. 4. T. 4. Ark. 254–267. 
6. Vytyah z informatsiynoho zvitu pro robotu upovnovazhenoho Rady v spravakh relihiynykh kul’tiv pry Radi ministriv SRSR po URSR P. Vil’khovoho pro diyal’nist’ hreko-katolyts’koyi tserkvy v 1945 r. [Extract from the information report on the work of the authorized council on religious churches under the Council of Ministers of the USSR on the Ukrainian SSR P. Wilkhovy about the activities of the Greek Catholic Church in 1945]. Tsentral’nyy derzhavnyy arkhiv hromads’kykh orhanizatsiy Ukrayiny (dali – TsDAHOU). F. 23. Spr. 1648. Ark. 155a–175. 
7. Vytyah iz spetspovidomlennya UNKDB po L’vivs’kiy oblasti do NKDB URSR pro pidhotovku delehatsiyi UHKTs do vyyizdu do Moskvy [Excerpt from the special report of UNCCD in Lviv region to the NKDB of the UkrSSR on the preparation of a delegation of the UGCC to visit Moscow]. DA SBU. F. 65. Spr. S – 911.3. T. 19. Ark. 296–301. 
8. Dmytrukh S. Blazhennyy Klymentiy Sheptyts’kyy pro molytvu u vidrodzhenykh monastyryakh Studiys’koho ustavu [Blessed Klymentiy Sheptytsky about prayer in the revived monasteries of the Student Statute]. Lviv: Svichado Publ, 2002. 130 p. 
9. Dovidka spivrobitnyka 2-ho Uprvlinnya NKDB URSR I. Bohdanova pro nepravyl’nu povedinku Upovnovazhenoho u spravakh relihiynykh kul’tiv pry L’vivs’komu oblvykonkomi Kucheryavoho u roboti z hreko-katolyts’kym dukhovenstvom [Reference of the employee of the 2nd Administration of the NKDB of the Ukrainian SSR I. Bogdanov about the wrong behavior of the Commissioner for Religious Affairs at the Lviv Regional Executive Committee of Kucheryava in working with the Greek-Catholic clergy] DA SBU. F. 3. Op. 145. Spr. 7. T. 1. Ark. 214–217. 
10. Dopovidna zapyska NKDB URSR pro pokazannya zaareshtovanykh kerivnykiv UHKTs [Statement by the UkSSR National Security Commission for the reporting of arrested leaders of the UGCC]. Tam samo. F. 65. Spr. S–9113. T. 18. Ark. 195–210. 
11. Zapys besidy nachal’nyka operhrupy NKDB URSR S. Karina iz heneral’nym vikariyem Peremys’koyi yeparkhiyi Mykhaylom Mel’nykom ta doktorom Havryyilom Kostel’nykom [Record of the conversation of the head of the operggrup of the NKDB of the UkrSSR S. Karina with the general vicar of the Diocese of Peremysh, Mikhail Melnik and Dr. Gabriel Kostelnik] Tam samo. F. 65. Spr. S–9113. T. 21. Ark. 321–327. 
12. Zapys besidy nachal’nyka operhrupy NKDB URSR S. Karina z doktorom Havryyilom Kostel’nykom pro orhanizatsiyu Initsiatyvnoyi hrupy z vozz"yednannya UHKTs z RPTs [Record of the conversation of the head of the operggrup of the NKDB of the Ukrainian SSR S. Karina with Dr. Gabriel Kostelnikom on the organization of the Initiative Group on the Reunification of the UGCC from the Russian Orthodox Church]. Tam samo. F. 65. Spr. S–9113. T. 21. Ark. 227–229. 
13. Kyrychuk L. Kazymyr Sheptyts’kyy – malodoslidzhena zasluzhena postat’ v zhytti UKTs [Kazimir Sheptytsky is a well-deserved figure in the life of the UGCC] Meta. 10 veresnya 1995. pp. 16–17. 
14. Lyst mytropolyta Andriya Sheptyts’koho do kerivnykiv L’vivs’koyi oblasti z prokhannyam spryyaty poyizdtsi delehatsiyi hreko-katolyts’koyi tserkvy do Kyyeva ta Moskvy [Letter of Metropolitan Andriy Sheptytsky to the leaders of the Lviv region with a request to facilitate the visit of the delegation of the Greek Catholic Church to Kyiv and Mosc] TsDAHOU. F. 1. Op. 23. Spr. 887. Ark. 40–42. 
15. Likvidatsiya UHKTs (1939–1946). Dokumenty radyans’kykh orhaniv derzhavnoyi bezpeky. V 2 t. [Elimination of the UGCC (1939–1946). Documents of the Soviet bodies of state security. 2 tones]. Kyiv: PP Serhiychuk M. I. Publ, 2006. T. 1. 920 p. 
16. Operatyvne povidomlennya 2-ho Upravlinnya NKDB URSR pro pidhotovku delehatsiyi UHKTs do vyyizdu do Moskvy [Operational announcement of the 2nd Directorate of the NSCLU of the UkrSSR on the preparation of a delegation of the UGCC to visit Moscow]. DA SBU. F. 65. Spr. S– 9113. T. 19. Ark. 305–307. 
17. Parashchak I. Khto vstane zo mnoyu navproty zlochyntsiv? 
(Ps. 94:16) [Who arises with me against the criminals? (Ps. 94:16)]. Za vil’nu Ukrayinu. 30 chervnya 1994. pp. 5–6. 
18. Perestoroha do vsikh brativ-inokiv Studiys’koho Ustavu. 1945 r. [Warning to all the brothers-monks of the Student Statute. 1945]. Tsentral’nyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny u L’vovi (dali – TsDIAU u L’vovi). F. 358. Op. 3. Spr. 325. Ark. 25–33. 
19. Poslannya o. Klymentiya, ihumena Sv.Uspens’koyi Lavry v Unevi dlya monastyriv na Polissi. 1934 r. [The message of o.Klimentiya, abbot of the Holy Uspenska Lavra in Uni for monasteries in Polissya. 1934]. TsDIAU u L’vovi. F. 358. Op. 3. Spr. 325. 14 ark. 
20. Sluzi Bozhomu Andreyevi u p’yatydesyatyrichchya yoho smerty [Servant of God Andrew in the fiftieth anniversary of his death]. Za red. M. Haliv. N’yu-York, 1996. 80 p. 
21. Tymchasovyy pravyl’nyk biblioteky “Studionu”, skladenyy ihumenom o.Klymentiyem. 1937 r. [Temporary rulebook for the “Studio” library, compiled by the abbot o. Klimentii. 1937]. TsDIAU u L’vovi. F. 577. Op. 1. Spr. 5. Ark. 1–2. 
22. Shematyzm dukhovenstva L’vivs’koyi arkhiyeparkhiyi 
1938 r. [Shematism of the clergy of the Lviv Archdiocese in 1938]. L’viv, 1938. 17 p. 23. Sheptyts’kyy Ya. Spohady pro stryyka [Memories of the stray]. Arkhymandryt Klymentiy (Sheptyts’kyy): Tematychnyy zbirnyk Svyatopokrovs’koho zhinochoho monastyrya Studiys’koho Ustavu. Vol. 9. L’viv, 2001. pp. 27–30.