Механізм детермінації девіантної поведінки дитини

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий Інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”

Подано науково-теоретичний огляд вітчизняних і зарубіжних досліджень щодо
проблеми формування агресії та девіацій поведінки у дитячому середовищі. Розглянуто
психологічні особливості деструктивної поведінки та її характеристик з позиції
психології, соціології та кримінально-правових наук. Розкрито механізми формування
протиправних дій, а також проаналізовано вплив девіацій на формування особистості.
Проаналізовано соціальні відхилення поведінки особистості, які формуються під
впливом соціальних інститутів, а також теорії причин виникнення відхилень.

1. Sotsialna filosofiia: korotkyi entsyklopedychnyi slovnyk. [Social philosophy: a brief
encyclopaedic dictionary]. Za zah. red. V. P. Andrushchenka, M. I. Horlacha. Kyiv ; Kharkiv : Rubikon
Publ, 1997. 398 p. 2. Fromm E. Psikhoanaliz i etika. [Psychoanalysis and ethics]. Moskva, 1993. 415 p.
3. Gurevich P. Velichie i ogranichennost' samogo Fromma. [The greatness and limitations of Fromm
himself.]. Availableat: http://www.infoliolib.info/psih/fromm/fromm01.html. 4. Markuze G. Eros i
tsivilizatsiya. Filosofskoe issledovanie ucheniya Freida. [Eros and civilization. Philosophical study of the
teachings of Freud]. Per. i predisl. A. A. Yudina; obshch. red. A. A. Zharovskogo. Kiev : Gos. b-ka
Ukrainy dlya yunoshestva : Port-Royal Publ, 1995. XXVIII. 320 p. 5. Chependiuk I. M. Systema sotsialnoi
roboty z moloddiu deviantno-kryminalnoi povedinky, shcho sklalas v Ukraini. [The system of social
work with young people on deviant-criminal behavior in Ukraine]. Pravova svidomist molodi v umovakh
rozbudovy pravovoi demokratychnoi derzhavy mat 4 vseukrainsko-kursantsko-studentskoi konferentsii
22 kvitnia 2010 roku m.Ivano-Frankivsk. pp. 216–221. 6. Zhukovska Zh. O. Profilaktyka ta
poperedzhennia zlochyniv sered nepovnolitnikh. [Prevention and prevention of juvenile delinquency].
Visnyk OIVS. No. 1, 2001. pp. 60–62. 7. Kroplis L. V. Problemy vyznachennia deviantnoi povedinky
nepovnolitnikh. [Problems in determining the deviant behavior of juveniles]. Pivdennoukrainskyi
pravnychyi chasopys. No. 3. 2007. pp. 49–51. 8. Dyurkgeim E. Sotsiologiya. Ee predmet, metod,
prednaznachenie. [Sociology. Its subject, method, purpose]. Per. s fr., sostavlenie, posleslovie i
primechaniya A. B. Gofmana. Moskva: Kanon Publ, 1995. 352 p. 9. Popov G. X. Problemy teorii
upravleniya [The problems of control theory]. Moskva, 1970. 320 p. 10. Gilinskii Ya. Deviantologiya:
sotsiologiya prestupnosti, narkotizma, prostitutsii, samoubiistv i drugikh “otklonenii [Deviantology: the
sociology of crime, narcotism, prostitution, suicide and other “deviations”]. SPb. : Izd-vo R. Aslanova
“Yuridicheskii tsent Press” Publ, 2007. 528 p. 11. Anan'ev B. G. O problemakh sovremennogo
chelovekoznaniya [On the problems of modern human science] Moskva: Nauka Publ, 1977. 380 p.
12. Abul'khanova-Slavskaya K. A. Strategiya zhizni [Strategy of life]. Moskva: Mysl' Publ, 1991. 300.
13. Bondarchuk O. I. Psykholohiia deviantnoi povedinky [Psychology of deviant behavior]. Kurs lektsii.
Kyiv: MAUP Publ, 2006. 88 p. 14. Medvedko O. Z liuboviu ta turbotoiu do ditei [With love and care for
children]. Visnyk prokuratury. No. 5, 2008. pp. 3–6. 15. Hresko T.V. Sotsialno-pedahohichni zakhody u
napriami profilaktyky deviantnoi povedinky sered ditei ta molodi [Socio-pedagogical measures in the
direction of prevention of deviant behavior among children and youth]. Pravova svidomist molodi v
umovakh rozbudovy pravovoi demokratychnoi derzhavy mat 4 vseukrainsko-kursantsko-studentskoi
konferentsii 22 kvitnia 2010 roku m. Ivano-Frankivsk. pp. 201–205. 16. Gilinskii Ya. O sistemnom
podkhode k prestupnosti [On the systematic approach to crime]. Pravovedenie. 1981. No. 5. pp. 49–56.
17. Bachinin V. A. Filosofiya prava i prestupleniya [Philosophy of law and crime]. Khar'kov: Folio, 1999.
607 p.

Harasymiv Т., Murinets N. "Mechanism of determination of the kind of the deviant behavior" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-889-17-2018/mechanism-determination-kind-deviant-behavior